Semináre SNAS - 2021

Semináre | Stránky | SNAS

V roku 2021 SNAS organizuje sériu seminárov určených pre akreditované subjekty a držiteľov osvedčenia SLP. Jednotlivé semináre budú tematicky zamerané podľa jednotlivých oblastí akreditácie a oblasti dodržiavania zásad SLP, v ktorých SNAS poskytuje služby. Ich cieľom je vytvoriť priestor pre stretnutia zainteresovaných strán s odbornými garantmi a odbornými pracovníkmi SNAS. Semináre SNAS sú vedené interaktívnou formou. Snahou SNAS je pokračovať v tejto aktivite aj v budúcnosti, pričom témy nasledujúcich seminárov sa budú môcť navrhovať už na záver jednotlivých tohtoročných seminárov alebo v priebehu roka elektronicky odborným garantom zodpovedným za príslušné oblasti.
V tabuľke nižšie je uvedený zoznam seminárov SNAS naplánovaných na rok 2021.
Presný termín a podrobný program budú minimálne 6-8 týždňov pred konaním daného semináru uverejnené na internete SNAS.
Všetky semináre organizované SNAS sú bezplatné.
V prípade Vášho záujmu, prosíme o vyplnenie záväznej prihlášky, prípadne o priame kontaktovanie príslušného odborného garanta SNAS.

Webex meetings - download

Semináre | Stránky | SNAS

Semináre | Stránky | SNASDovoľujeme si Vám oznámiť, že z dôvodu šíriacej sa pandémie COVID-19, budeme všetky plánované školenia a semináre SNAS na rok 2021, realizovať výlučne online, prostredníctvom aplikácie Webex Meetings. Inštrukcie k pripojeniu na seminár budú zasielané prihláseným účastníkom e-mailom.

Por.
č.
Druh semináru Program Termín
konania
Miesto
konania
Odborný
garant
Prihláška
1. Seminár pre skúšobné a kalibračné laboratóriá (ISO/IEC 17025) a pre organizátorov PT (ISO/IEC 17043) Program 26.05.2021 on-line
Webex
Dubajová,
Mikušínec,
Tunegová
prihlasovanie bolo 19.05.2021 uzatvorené
2. Seminár pre medicínske laboratóriá (ISO 15189) Program 25.06.2021 on-line
Webex
Kaliský prihlasovanie bolo 19.06.2021 uzatvorené
3. Seminár pre skúšobné a kalibračné laboratóriá (ISO/IEC 17025) a pre organizátorov PT (ISO/IEC 17043) Program 02.06.2021 on-line
Webex
Dubajová,
Mikušínec,
Tunegová
prihlasovanie bolo 26.05.2021 uzatvorené
4. Seminár pre inšpekčné orgány (ISO/IEC 17020) Program 22.09.2021 on-line
Webex
Musil PRIHLÁŠKA
prihlasovanie je možné najneskôr do 14.09.2021
5. Seminár pre certifikačné orgány certifikujúce produkty (ISO/IEC 17065) Program 22.09.2021 online webex Kothaj PRIHLÁŠKA
prihlasovanie je možné najneskôr do 14.09.2021
6. Seminár pre certifikačné orgány certifikujúce manažérske systémy (ISO/IEC 17021-1) a environmentálnych overovateľov (nariadenie EP a R (ES) č. 1221/2009) Program 29.09.2021 on-line
Webex
Kothaj,
Kuťková,
Obernauer
PRIHLÁŠKA
prihlasovanie je možné najneskôr do 21.09.2021
7. Seminár pre overovateľov emisií skleníkových plynov (ISO 14065) 04.10.2021 on-line
Webex
Kuťková
8. Seminár pre certifikačné orgány certifikujúce osoby (ISO/IEC 17024) 07.10.2021 on-line
Webex
Kuťková
9. Seminár pre SLP (Zákon 67/2010, 320/2010, 92/2012) 11.11.2021 on-line
Webex
Forišeková