Identifikácia organizácie

Logo SNAS

Názov organizácie: Slovenská národná akreditačná služba 

Sídlo organizácie: Karloveská 63, 840 00 Bratislava 4 

Kontakt: e-mail: snas@snas.sk

web: www.snas.sk, www.snas.eu  

Typ organizácie: verejnoprávna inštitúcia Zriadenie: zriadená zákonom č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • Riaditeľ: Mgr. Martin Senčák

 

Členovia vedenia: 

 • Zástupca riaditeľa a manažér kvality: Ing. Juraj Randus 
 • Vedúca odboru akreditácie laboratórií, inšpekčných orgánov a SLP: RNDr. Lívia Kijovská, PhD.
 • Vedúca odboru certifikačných orgánov a overovateľov:  Ing. Gizela Pelechová  
 • Vedúci odboru ekonomiky a prevádzky: Ing. Peter Lovecký


Ostatní odborní pracovníci: 

 • Odborný garant kalibračných laboratórií: Mgr. Zuzana Tunegová 
 • Odborný garant skúšobných laboratórií:  Ing. Jarmila Dubajová, PhD. Ing., Stanislav Mikušínec , Ing. Janka Szabová
 • Odborný garant medicínskych laboratórií: Ing. František Kaliský 
 • Odborný garant inšpekčných orgánov:  Ing. Stanislav Musil 
 • Odborný garant správnej laboratórnej praxe:  Ing. Kvetoslava Forišeková  
 • Odborný garant pre organizátorov skúšok spôsobilosti:  RNDr. Lívia Kijovská, PhD. 
 • Odborný garant certifikačných orgánov na produkty: Ing. Pavol Kothaj  
 • Odborný garant certifikačných orgánov na systémy manažérstva:  Ing. Jana Mária Obernauer
 • Odborný garant certifikačných orgánov na personál: Ing. Renáta Kuťková  
 • Odborný garant overovateľov emisií skleníkových plynov a EMAS:  Ing. Renáta Kuťková

Pôsobnosť, poslanie a štruktúra

Pôsobnosť 

SNAS je verejnoprávna inštitúcia zriadená zákonom č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. SNAS je v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 765/2008, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh (ďalej len „nariadenie EPaR“) jediným vnútroštátnym akreditačným orgánom v Slovenskej republike, ktorý vykonáva akreditáciu orgánov posudzovania zhody ako činnosť orgánu verejnej moci uznaným vládou Slovenskej republiky. V zmysle nariadenia EPaR sa SNAS pravidelne podrobuje vzájomnému hodnoteniu (ďalej len „evaluácii“) zo strany EA, ktorá preveruje dodržiavanie medzinárodnej normy a pravidiel stanovených pre akreditáciu. Monitorujúcou autoritou nad dodržiavaním zákona je ÚNMS SR. 

Poslanie 

Poslaním SNAS, ako jediného národne i medzinárodne uznaného akreditačného orgánu v Slovenskej republike, je vykonávať akreditáciu orgánov posudzovania zhody predovšetkým v Slovenskej republike, plne v zhode s princípmi a kritériami medzinárodnej akreditácie podľa medzinárodných noriem, dokumentov globálnych a regionálnych medzinárodných organizácií (EA, ILAC, IAF, FALB, OECD) a to tak, aby osvedčenia o akreditácii vydané SNAS, boli medzinárodne akceptované a uznávané.

Slovenská národná akreditačná služba (SNAS) ako národný akreditačný orgán uznávaný vládou Slovenskej republiky plní dôležitú úlohu v národnom systéme posudzovania zhody vytvorenom na odstránenie technických prekážok domáceho a medzinárodného obchodu Slovenskej republiky a podporu požadovanej úrovne kvality výrobkov, služieb a ochrany spotrebiteľa.

Akreditácia odborných činností sa na Slovensku vykonáva v súlade s medzinárodne uznávanými princípmi danými normami ISO/IEC série 17000 (EN série 45000) a vytvára základný predpoklad pre plnenie záväzkov prijatých vládou Slovenskej republiky v súvislosti so vstupom SR do Európskej únie v máji 2004.

V tejto súvislosti SNAS:

 • vykonáva posudzovanie spôsobilosti orgánov posudzovania zhody (CAB - Conformity Assessment Body) ako nezávislá tretia strana uznávaná vládou Slovenskej republiky,
 • udeľuje osvedčenia o akreditácii orgánom posudzovania zhody, čím oficiálne potvrdzuje ich spôsobilosť vykonávať deklarované činnosti nestranne, nezávisle a na požadovanej odbornej úrovni, ktoré sú uznávané v Slovenskej republike i v zahraničí,
 • ako signatár EA MLA, ILAC MRA a IAF MLA je považovaný za rovnocenný akreditačný orgán s inými akreditačnými orgánmi – signatármi vyššie uvedených MLA/BLA/MRA na celom svete a zároveň uznáva rovnocennosť výsledkov činností orgánov posudzovania zhody akreditovaných inými akreditačnými orgánmi - signatármi MLA/BLA/MRA,
 • poskytuje klientom orgánov posudzovania zhody požadovanú dôveru, že výsledky činnosti týchto orgánov sú plne hodnoverné. Významnú podporu v tomto smere dáva laboratórna kombinovaná značka MRA a certifikačná kombinovaná značka MLA. SNAS ako signatár ILAC MRA a IAF MLA je oprávnený udeliť príslušnú licenciu všetkým CAB, ktoré akreditoval. To dáva výsledkom vydaným orgánmi, ktoré SNAS akreditoval, najvyššiu úroveň dôvery vo vzťahu k ich klientom na celom svete.,
 • vytvára podmienky na vylúčenie viacnásobného posudzovania spôsobilosti v rovnakých oblastiach činnosti rôznymi orgánmi,
 • podporuje činnosti na ochranu spotrebiteľa,
 • poskytuje širokú publicitu všetkým akreditovaným orgánom posudzovania zhody v SR i v zahraničí.

Organizačná štruktúra SNAS

Organizačná štruktúra SNAS

Orgány SNAS

Orgánmi SNAS podľa § 10 zákona o akreditácii sú: 

 • riaditeľ, 
 • dozorná rada. 

Riaditeľ je štatutárnym orgánom SNAS, ktorý riadi jej činnosť a koná v jej mene. Zodpovedá za plnenie záväzných požiadaviek vyplývajúcich z jej statusu vnútroštátneho akreditačného orgánu, statusu riadneho člena EA, ILAC, IAF, FALB a OECD, a statusu signatára medzinárodných dohôd o vzájomnom uznávaní EA MLA, ILAC MRA a IAF MLA. 

Dozorná rada je dozorným a kontrolným orgánom SNAS. Pôsobnosť dozornej rady je definovaná v § 14 ods. 2 zákona o akreditácii. Zákonom č. 365/2019 Z. z. sa členstvo v Dozornej rade k 1.1.2020 zmenilo. Dozorná rada má piatich členov, ktorí k 31.12.2020 boli zástupcovia MF SR (1 člen), ÚNMS SR (2 členovia), SNAS (2 členovia).

Zloženie dozornej rady k 31.12.2020 bolo nasledovné: 

 • Ing. Emil Košút – predseda, zástupca ÚNMS SR 
 • Ing. Dana Puhovichová – zástupca MF SR 
 • Ing. František Babuška – zástupca ÚNMS SR 
 • JUDr. Juraj Vondrášek – zástupca SNAS 
 • PhDr. Ivona Mesíková, PhD. – zástupca SNAS  

Poradné orgány SNAS

Poradným orgánmi riaditeľa SNAS sú: 

 • Horizontálny akreditačný výbor, 
 • Technické výbory,
 • Akceptačné komisie,
 • Hodnotiace komisie, 
 • Komisie na vymenovanie posudzovateľov ,
 • Terminologická komisia

Horizontálny akreditačný výbor

 • umožňuje účinné a vyvážené zapojenie strán zainteresovaných na akreditácii bez prevahy niektorej z nich (národní regulátori, zákazníci akreditovaných orgánov posudzovania zhody, nezávislí experti z rôznych oblastí akreditácie a akreditované orgány posudzovania zhody) 
 • dohliada na nezávislosť, transparentnosť a objektivitu akreditačných služieb 
 • spolupracuje pri určovaní cieľov v oblasti akreditácie v koncepčných a strategických záležitostiach 
 • preveruje, ako SNAS vykonáva svoje poslanie na Slovensku.
Názov Veľkosť Dokument
Zoznam členov Horizontálneho akreditačného výboru (PDF) 218.28 KB
Stiahnuť

Technické výbory

Pre príslušné technické oblasti akreditácie sa podieľajú na vypracovaní alebo pripomienkovaní metodických smerníc na akreditáciu, ďalších akreditačných kritérií pre špecifické oblasti akreditácie a vyjadrujú svoje stanoviská k ostatným technickým problémom vo vzťahu k akreditácii. 

 Štruktúra technických výborov: 

 • technický výbor SNAS na akreditáciu kalibračných laboratórií – veličiny 
 • technický výbor SNAS na akreditáciu kalibračných laboratórií – záznamové zariadenia v cestnej doprave 
 • technický výbor SNAS na akreditáciu skúšobných laboratórií – prírodné, veterinárne vedy a zdravotníctvo 
 • technický výbor SNAS na akreditáciu skúšobných laboratórií – technické veličiny 
 • technický výbor SNAS na akreditáciu skúšobných laboratórií – emisie 
 • technický výbor SNAS na akreditáciu medicínskych laboratórií - technický výbor SNAS na akreditáciu organizátorov skúšok spôsobilosti 
 • technický výbor SNAS na akreditáciu inšpekčných orgánov - technický výbor SNAS na akreditáciu certifikačných orgánov certifikujúcich systémy manažérstva 
 • technický výbor SNAS na akreditáciu certifikačných orgánov certifikujúcich produkty 
 • technický výbor SNAS na akreditáciu certifikačných orgánov certifikujúcich osoby 
 • technický výbor SNAS na akreditáciu environmentálnych overovateľov 
 • technický výbor SNAS na akreditáciu overovateľov emisií skleníkových plynov.

Akceptačné komisie

 • preverujú dostatočnosť informácií uvedených v žiadosti o akreditačnú službu, požadovanú oblasť, špecifikáciu činnosti alebo rozsah akreditácie, o ktorý je žiadané 
 • potvrdzujú dostatočnosť zdrojov SNAS na výkon požadovanej akreditačnej služby a dostupnosť odborne spôsobilých posudzovateľov a expertov v danej oblasti akreditácie 
 • poskytujú odporúčania vo veci akceptácie žiadostí o akreditačnú službu.

Hodnotiace komisie

 • zhodnocujú vhodnosť a správnosť postupu pri plánovaní, vzorkovaní a výkone posudzovaní v oblasti akreditácie, pre ktoré sú zriadené, vrátane záznamov z posudzovaní,
 • kontrolujú plnenie všetkých záväzných požiadaviek pri výkone akreditačných služieb,
 • poskytujú odporúčania vo veci rozhodovania v oblasti akreditácie.

Komisie na vymenovanie posudzovateľov

 • preverujú dostatočnosť podkladov pre zaradenie odborníkov z rôznych oblastí do databázy SNAS 
 • pravidelne kontrolujúce aktuálnosť databázy posudzovateľov, vedúcich posudzovateľov, inšpektorov, vedúcich inšpektorov a expertov 
 • poskytujúce odporúčania na vymenovanie posudzovateľov, vedúcich posudzovateľov, inšpektorov, vedúcich inšpektorov SLP.

Terminologická komisia

Terminologická komisia rieši otázky spojené s používaním odborných termínov a ich prekladom z cudzích jazykov.

SNAS a príprava študentov VŠ a Univerzít pre akreditačnú prax

SNAS a príprava študentov VŠ a Univerzít pre akreditačnú prax

V snahe neustále rozširovať databázu SNAS o nových spolupracovníkov, ktorí sú nielen odborne, ale aj akreditačne erudovaní, vznikla myšlienka spolupráce s univerzitami a vysokými školami na Slovensku. Základom je vzdelávanie študentov v oblasti akreditácie pre jej využitie v praxi.
Na základe doterajšej spolupráce dňa 6. septembra 2019 podpísal riaditeľ SNAS Mgr. Martin Senčák a dekan Strojníckej fakulty STU v Bratislave prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD. Memorandum o spolupráci. Jedná sa vôbec o prvý druh takejto formy spolupráce, kde hlavným cieľom je vzdelávať a vychovať študentov aj pre potreby akreditačnej praxe.
Jednotlivé strany Memoranda sa zaväzujú spolupracovať najmä prostredníctvom zabezpečenia:

 • Metodickej a inej činnosti v oblasti skúmaných a riešených otázok, ako aj v oblasti činnosti strán memoranda;
 • Vzdelávania formou umožnenia a podpory výskumnej, vývojovej a ďalšej tvorivej činnosti študentov;
 • Informovania a umožnenia účasti odborníkov strán memoranda na odborných a vedeckých podujatiach organizovaných jednotlivými stranami memoranda;
 • Informovania o všetkých dôležitých otázkach týkajúcich sa strán memoranda zistených pri činnosti jednotlivých strán memoranda;
 • Ďalšieho vzdelávania a popularizácii predmetu činnosti strán memoranda;
 • Spolupráce v oblasti usporadúvania školení, workshopov, sympózií, konferencií, seminárov, odborných stáží a exkurzií;
 • Vzdelávania študentov v oblasti týkajúcej sa problematiky akreditácie a využívanie týchto poznatkov v praxi.

Veríme, že spolupráca so Strojníckou fakultou STU bude podnetná nielen pre zúčastnené strany a študentov, ale aj pre ďalšie univerzity a vysoké školy na Slovensku, ktoré vzdelávajú svojich študentov pre potreby úspešného uplatnenia sa v praktickom živote.


Táto webová stránka používa súbory cookies

Cookies sú malé textové súbory ukladané webovou stránkou vo vašom počítači. Používajú sa na skvalitnenie vášho zážitku pri návšteve webovej stránky, analýzu výkonnosti stránky a na zber údajov o jej používaní. Na tento účel využívame aj nástroje a služby tretích strán. Niektoré takto získané údaje môžu byť poskytnuté partnerom v EÚ a mimo EÚ.

Kliknutím na „Povoliť všetky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním cookies.
Kliknutím na “Odmietnuť všetky” odmietnete všetky cookies okrem nevyhnutných.
Kliknutím na “Spravovať nastavenia” môžete získať podrobnejšie informácie a upraviť svoje preferencie.

Nevyhnutné cookies slúžia na zabezpečenie riadneho fungovania webovej stránky. Vďaka nim je možná navigácia na stránke alebo prístup k chráneným oblastiam stránky. Nevyhnutné cookies je možné spracovávať aj bez udelenia súhlasu dotknutou osobou.

Preferenčné cookies umožňujú internetovej stránke zapamätať si informácie, ktoré určujú spôsob, akým sa webová stránka chová alebo vyzerá, ako napríklad váš preferovaný jazyk alebo región, v ktorom sa práve nachádzate.

Štatistické cookies nám pomáhajú zlepšovať našu webovú stránku vďaka údajom o tom, ako návštevníci stránku používajú, a to prostredníctvom anonymného zbierania informácií.

Marketingové cookies umožňujú analyzovať online aktivitu návštevníkov stránky. Vďaka tomu sa im pri prezeraní webu zobrazuje menej reklám. Zobrazované sú hlavne reklamy, ktoré sú pre návštevníka zaujímavé.