Akreditácia overovateľov emisií skleníkových plynov - Validácia a verifikácia

Overovatelia emisií skleníkových plynov obrázok

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „MŽP SR“) v zmysle ustanovení čl. 55 ods. 1 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2018/2067 o overovaní údajov a o akreditácii overovateľov podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES (ďalej len „nariadenie“) určilo Slovenskú národnú akreditačnú službu (SNAS) za vnútroštátny akreditačný orgán.

MŽP SR ďalej určilo, že SNAS bude vykonávať akreditáciu pre nasledujúci rozsah činností podľa prílohy I nariadenia: 1a, 1b, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 a 98.

Akreditácia overovateľov emisií skleníkových plynov sa vykonáva podľa normy EN ISO 14065: 2013 Skleníkové plyny. Požiadavky na validačné a overovacie orgány na účely ich akreditácie alebo iných foriem uznávania a vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2018/2067, v znení vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2020/2084 ktorým sa mení a opravuje vykonávacie nariadenie (EÚ) 2018/2067 o overovaní údajov a o akreditácii overovateľov podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES.

Politiku SNAS na akreditáciu overovateľov emisií skleníkových plynov určuje predpis PL-28. Základné princípy týkajúce sa žiadateľov o akreditačné služby sú uvedené MSA-04. Pravidlá pre používanie loga a značiek SNAS upravuje MSA-02.

Práva, povinnosti a zodpovednosti SNAS a orgánov posudzovania zhody stanovuje MSA-06. V prílohe 1 MSA-06 sú v tab. 1 uvedené Základné a súvisiace dokumenty pre akreditačný proces a v tab. 9 Základné a súvisiace dokumenty pre akreditáciu overovateľov emisií skleníkových plynov.

V oblasti akreditácie overovateľov emisií skleníkových plynov sa uplatňujú Metodické smernice na akreditáciu MSA-V/01, MSA-V/02, MSA-V/03 a MSA-V/04.


Všetky uvedené dokumenty, ako aj Šablónu na oznámenie vykonané overovateľom správ o emisiách skleníkových plynov, nájdete nižšie.


Odborným garantom pre oblasť akreditácie overovateľov emisií skleníkových plynov je
Ing. Renáta Kuťková, tel.: +421 902 931 603, mail: renata.kutkova@snas.sk

Zástupcom odborného garanta pre oblasť akreditácie overovateľov emisií skleníkových plynov je
Ing. Gizela Pelechová, tel.: +421 948 073 247, mail: gizela.pelechova@snas.sk

Zoznam akreditovaných overovateľov emisií skleníkových plynov nájdete na : Zoznam akreditovaných overovateľov emisií skleníkových plynov.

Podanie žiadosti o akreditáciu

Žiadosť o akreditačnú službu sa podáva výlučne prostredníctvom akreditačného informačného systému AIS.
Pred podaním prvej žiadosti o akreditáciu je potrebná registrácia v AIS.
Pri vypĺňaní žiadosti o akreditačnú službu je potrebné vložiť vyplnenú Prílohu OA 10. 

Príloha OA 10: Overovateľ emisií skleníkových plynov

Názov Veľkosť Dokument
Príloha OA 10: Overovateľ emisií skleníkových plynov - v.29.11.19 68.93 KB
Stiahnuť

Metodické smernice na akreditáciu

Metodické smernice na akreditáciu - Overovatelia emisií skleníkových plynov
Označenie Názov Účinnosť od Súbor Extra Poznámka
MSA-02 Logo a značky SNAS 08/21
Stiahnuť
MSA-04 Postup pri akreditácii 08/21
Stiahnuť
MSA-05 Požiadavky na posudzovateľov a expertov SNAS 12/20
Stiahnuť
MSA-06 Zodpovednosť SNAS a orgánu posudzovania zhody 08/21
Stiahnuť
MSA-07 Požiadavky EA na akreditáciu flexibilných rozsahov (EA - 2/15) 02/20
Stiahnuť
info
MSA-08 IAF záväzný dokument na používanie informačnej a komunikačnej technológie (ICT) na účely auditovania/posudzovania (IAF MD 4: 2018) 06/19
Stiahnuť
info
MSA-V/01 Oblasť a rozsah akreditácie overovateľov emisií skleníkových plynov 09/19
Stiahnuť
MSA-V/02 Záväzný dokument IAF na aplikáciu ISO 14065: 2013 (IAF MD 6: 2014) 11/17
Stiahnuť
info
MSA-V/03 Svedecké posudzovanie overovateľov emisií skleníkových plynov 08/21
Stiahnuť
MSA-V/04 EA dokument pre uznávanie overovateľov podľa smernice EÚ ETS (EA-6/03 M:2013) 11/17
Stiahnuť
info
MSA-N/01 EA dokument na akreditácia na účely notifikácie 05/21
Stiahnuť

Politiky SNAS na akreditáciu

Politiky SNAS na akreditáciu - Overovatelia emisií skleníkových plynov
Označenie Názov Účinnosť od Súbor Extra Poznámka
PL-01 Politika kvality a nestrannosti SNAS 08/18
Stiahnuť
PL-02 Morálny kódex pracovníka SNAS 07/21
Stiahnuť
PL-03 Politika SNAS na nediskriminačný prístup pri akreditácii 05/20
Stiahnuť
PL-04 Politika EA na cezhraničnú akreditáciu a postup na cezhraničnú spoluprácu medzi členmi EA (EA-2/13 M:2019) 05/20
Stiahnuť
info
PL-05 Politika SNAS na zavádzanie akreditačných schém 09/18
Stiahnuť
PL-06 Politika SNAS na spoluprácu so zainteresovanými stranami 09/18
Stiahnuť
PL-08 Politika SNAS na akreditáciu certifikačných orgánov 08/21
Stiahnuť
PL-16 Politika SNAS na ochranu a používanie loga SNAS, akreditačnej a kombinovanej značky akreditovanej osoby 03/20
Stiahnuť
PL-25 Politika SNAS na subdodávky 08/16
Stiahnuť
PL-28 Politika SNAS na akreditáciu overovateľov emisií skleníkových plynov 08/21
Stiahnuť

Dokumenty a tlačivá na stiahnutie

Tlačivá - overovatelia emisií skleníkových plynov
Označenie Názov Účinnosť od Súbor Extra Poznámka
GHG Šablóna na oznámenie vykonané overovateľom správ o emisiách skleníkových plynov 07/21
Stiahnuť
TL 156 Kontrolné otázky pre overovanie emisií skleníkových plynov 05/17
Stiahnuť

Oznamy a aktuality

Zmeny v predpisovej základni pre akreditáciu overovateľov emisií skleníkových plynov

V nadväznosti na zmeny v predpisovej základni pre akreditáciu overovateľov emisií skleníkových plynov, Vás týmto informujeme o zmenených predpisoch a o postupe posudzovania ich implementácie zo strany SNAS.

Na poslednom seminári SNAS pre overovateľov emisií skleníkových plynov, ktorý sa uskutočnil v septembri 2020, sme Vás informovali o pripravovaných zmenách Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2018/2067 (AVR) a Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2018/2066 (MRR).

Dňa 4. januára 2021 nadobudlo účinnosť VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/2085 zo 14. decembra 2020, ktorým sa mení a opravuje vykonávacie nariadenie (EÚ) 2018/2066 o monitorovaní a nahlasovaní emisií skleníkových plynov podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES.

Dňa 4. januára 2021 nadobudlo účinnosť VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/2084 zo 14. decembra 2020 ktorým sa mení a opravuje vykonávacie nariadenie (EÚ) 2018/2067 o overovaní údajov a o akreditácii overovateľov podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES.

Ustanovenia zmenených nariadení sa uplatňujú v súlade so záverečnými ustanoveniami v nich uvedených.

Akreditovaní overovatelia emisií skleníkových plynov, ktorí budú naďalej vykonávať akreditované činnosti v tejto oblasti akreditácie, sú povinní implementovať ustanovenia vyššie uvedených predpisov do svojho systému manažérstva.