Akreditácia orgánov certifikujúcich produkty

Proces akreditácie orgánov certifikujúcich produkty pozostáva z posudzovania a potvrdenia spôsobilosti organizácie vykonávať certifikáciu produktov (výrobkov, procesov alebo služieb) podľa ISO/IEC 17065: 2012, príslušných certifikačných schém (systémov, modulov), ďalších normatívnych dokumentov, ako aj politík a metodických smerníc na akreditáciu vydaných SNAS.

SNAS pri akreditácii orgánov certifikujúcich produkty zaradené do regulovanej sféry požaduje, aby certifikačné schémy/systémy/moduly, aplikované pri certifikácii produktov, dôsledne plnili požiadavky príslušných legislatívnych aktov EÚ, a to v zmysle dokumentu EA-2/17: 2020.

SNAS poskytuje akreditáciu orgánom certifikujúcim produkty aj v sektorovo špecifických schémach, v ktorých platia osobitné požiadavky na akreditáciu i certifikáciu (bližšie informácie nižšie.)

Súčasťou procesu posudzovania pre udelenie a udržiavanie akreditácie sú aj svedecké posudzovania, ktoré sa vykonávajú pre tie certifikačné schémy/systémy/moduly, pri ktorých vykonáva certifikačný orgán hodnotiace činnosti priamo u výrobcu produktu.

Ďalšie požiadavky na akreditáciu orgánov certifikujúcich produkty v sektorovo špecifických schémach

Poskytovanie dôveryhodných služieb - eIDAS

Nariadenie EPaR č. 910/2014 (eIDAS) z 23. júla 2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES

Certifikačná schéma NBÚ SR v0.3

MSA-CP/05, Aplikácia ETSI EN 319 403 v.2.2.2 (2015-08) pri posudzovaní certifikačných orgánov certifikujúcich služby podľa nariadenia eIDAS.

Údržba železničných koľajových vozidiel - ECM

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 2019/779 o ECM, ktoré nahrádza nariadenie Komisie (EÚ) č. 445/2011 o systéme certifikácie subjektov zodpovedných za údržbu nákladných vozňov

ERA 1172/002 V3.1 - Sektorová akreditačná schéma ECM

ERA 1172/003 V1.1 - Schéma certifikácie ECM a externých funkcií údržby

MSA-CP/06, Aplikácia dokumentu ERA-GUI-10-2011-SAF-ECM Certification Sectoral Accreditation Scheme Ver. 1.2

Interoperabilita železničného systému - IOD

Smernica Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/797 z 11. mája 2016 o interoperabilite železničného systému v Európskej únii

Technical document MNB - Assessment scheme 000MRA1044 ver 1.1. Požiadavky na orgány posudzovania zhody žiadajúce o notifikáciu

Spotrebiteľský reťazec lesných produktov - PEFC

PEFC ST 2003: 2020 (TD SFCS 1006: 2020) Požiadavky na certifikačné orgány vykonávajúce certifikáciu podľa medzinárodného štandardu PEFC pre spotrebiteľský reťazec

PEFC ST 2002: 2020 (TD SFCS 1004: 2020) Spotrebiteľský reťazec produktov z lesa a drevín – požiadavky

PEFC ST 2001: 2020 (TD SFCS 1007: 2020) Pravidlá pre PEFC ochranné známky – požiadavky

Produkty ekologickej výroby

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/848 o ekologickej poľnohospodárskej výrobe a označovaní produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 834/2007

PL-33, Politika EA na akreditáciu certifikácie ekologickej výroby (EA-3/12 M: 2013)

Procesy zvárania

MSA-CS/08, Návod na aplikáciu EN 45011 a ISO/IEC 17021 pre certifikáciu podľa EN ISO 3834 (EA-6/02 M: 2013)

Podanie žiadosti o akreditáciu pre orgány certifikujúce produkty

Žiadosť o akreditačnú službu sa podáva výlučne prostredníctvom akreditačného informačného systému AIS.
Pred podaním prvej žiadosti o akreditáciu je potrebná registrácia v AIS.
Pri vypĺňaní žiadosti o akreditačnú službu je potrebné vložiť vyplnenú Prílohu OA 6.

Príloha k žiadosti

Názov Veľkosť Dokument
Príloha OA 6: Orgán certifikujúci produkty - v.29.11.19 (ZIP) 65.74 KB
Stiahnuť

Metodické smernice na akreditáciu

Metodické smernice na akreditáciu - Orgány certifikujúce produktov
Označenie Názov Účinnosť od Súbor Extra Poznámka
MSA-02 Logo a značky SNAS 08/21
Stiahnuť
MSA-04 Postup pri akreditácii 08/21
Stiahnuť
MSA-05 Požiadavky na posudzovateľov a expertov SNAS 12/20
Stiahnuť
MSA-06 Zodpovednosť SNAS a orgánu posudzovania zhody 08/21
Stiahnuť
MSA-07 Požiadavky EA na akreditáciu flexibilných rozsahov (EA - 2/15) 02/20
Stiahnuť
info
MSA-08 IAF záväzný dokument na používanie informačnej a komunikačnej technológie (ICT) na účely auditovania/posudzovania (IAF MD 4: 2018) 06/19
Stiahnuť
info
MSA-CP/01 Oblasť a rozsah akreditácie orgánov certifikujúcich produkty 12/16
Stiahnuť
MSA-CP/03 Svedecké posudzovanie certifikačných orgánov vykonávajúcich certifikáciu produktov 06/21
Stiahnuť
MSA-CP/04 Pokyny EA pre akreditáciu certifikácie produktov v primárnom sektore pomocou vzorkovania pracovísk (EA-6/04 M:2011) 04/13
Stiahnuť
info
MSA-CP/05 Aplikácia ETSI EN 319 403-1 V2.3.1 pri posudzovaní certifikačných orgánov certifikujúcich služby podľa nariadenia eIDAS 09/21
Stiahnuť
MSA-CP/06 Aplikácia dokumentu ERA-GUI-10-2011-SAF-ECM CERTIFICATION SECTORAL ACCREDITATION SCHEME VER. 1.2 11/19
Stiahnuť
MSA-N/01 EA dokument na akreditácia na účely notifikácie 05/21
Stiahnuť

Politiky SNAS na akreditáciu orgánov certifikujúcich produkty

Politiky SNAS na akreditáciu - Orgány certifikujúce produkty
Označenie Názov Účinnosť od Súbor Extra Poznámka
PL-01 Politika kvality a nestrannosti SNAS 08/18
Stiahnuť
PL-02 Morálny kódex pracovníka SNAS 07/21
Stiahnuť
PL-03 Politika SNAS na nediskriminačný prístup pri akreditácii 05/20
Stiahnuť
PL-04 Politika EA na cezhraničnú akreditáciu a postup na cezhraničnú spoluprácu medzi členmi EA (EA-2/13 M:2019) 05/20
Stiahnuť
info
PL-05 Politika SNAS na zavádzanie akreditačných schém 09/18
Stiahnuť
PL-06 Politika SNAS na spoluprácu so zainteresovanými stranami 09/18
Stiahnuť
PL-08 Politika SNAS na akreditáciu certifikačných orgánov 08/21
Stiahnuť
PL-10 Politika SNAS na akreditáciu pre účely autorizácie / notifikácie 11/20
Stiahnuť
PL-16 Politika SNAS na ochranu a používanie loga SNAS, akreditačnej a kombinovanej značky akreditovanej osoby 03/20
Stiahnuť
PL-18 Postup a kritériá EA na schémy posudzovania zhody akreditačnými orgánmi EA (EA-1/22 A-AB: 2020) 12/20
Stiahnuť
info
PL-22 Politika SNAS na prehodnotenie udelených rozsahov akreditácie v oblasti certifikácie produktov, osôb a systémov manažérstva 01/21
Stiahnuť
PL-25 Politika SNAS na subdodávky 08/16
Stiahnuť
PL-33 Politika EA na akreditáciu certifikácie ekologickej výroby (EA-3/12M: 2013) 08/16
Stiahnuť
info
PL-51 Politika SNAS na vydávanie certifikátov certifikačnými orgánmi na certifikáciu produktov v neakreditovanom režime 11/19
Stiahnuť
PL-54 Politika a postup SNAS pri posudzovaní orgánov posudzovaní orgánov posudzovania zhody na účely notifikácie EA-2/17 M: 2020 06/21
Stiahnuť

Dokumenty a tlačivá na stiahnutie

Tlačivá pre oblasť akreditácie orgánov certifikujúcich produkty
Označenie Názov Účinnosť od Súbor Extra Poznámka
TL 217 Kontrolné otázky na aplikáciu ISO/IEC 17065:2012 - Certifikácia produktov 03/17
Stiahnuť
TL 73/P Analýza a plán činnosti CO - CP (ZIP, 44kB) 01/20
Stiahnuť
Pozn. 1
TL 12 Kontrolné otázky podľa EA-2/17: 2020 pre subjekty plniace notifikačné požiadavky 05/21
Stiahnuť

Pozn. 1 -  Na tomto tlačive certifikačný orgán každoročne predkladá SNAS-u aktuálny zoznam platných a pozastavených certifikátov, k nim plánovaných termínov dohľadov na aktuálny rok a popis všetkých svojich kritických lokalít, a to najneskôr do 31. januára aktuálneho roka.

Usmernenie pre certifikačné orgány certifikujúce v ohniskách ochorenia COVID-19

Pri zvýšenom ohrození zamestnancov certifikačného orgánu, vyhlásení karantény a súvisiacich cestovných obmedzeniach v ohniskách infekcie COVID-19, môžu certifikačné orgány po konzultácii s príslušným garantom SNAS uplatniť postupy v súlade IAF ID 3: 2011 a postupy IAF MD 4: 2018, ak to charakter hodnotiacej činnosti (audit/inšpekcia/skúšanie) umožňuje.

Oznamy a aktuality