Akreditácia orgánov certifikujúcich osoby

welder

SNAS pri akreditácii orgánov certifikujúcich osoby posudzuje a potvrdzuje spôsobilosť organizácie vykonávať certifikáciu osôb podľa požiadaviek definovaných v certifikačných schémach. Vlastná certifikácia spočíva v overení zhody odbornej spôsobilosti osôb so špecifikovanými požiadavkami.

SNAS pri akreditácii orgánov certifikujúcich osoby posudzuje plnenie ustanovení aktuálnej verzie normy ISO/IEC 17024. Požiadavky normy ISO/IEC 17024 musia orgány certifikujúce osoby usilujúce o potvrdenie spôsobilosti vykonávať certifikáciu osôb plniť tak, ako je to špecifikované v príslušných povinných dokumentoch IAF, EA, v medzinárodných normách, alebo všeobecne platných dokumentoch medzinárodných organizácií ako aj v politikách a metodických smerniciach na akreditáciu vydaných SNAS.

SNAS od orgánu certifikujúceho osoby vyžaduje, aby vo svojom rozsahu akreditácie mal špecifikované okrem oblasti certifikácie, typu/kategórie činnosti, noriem a predpisov, ku ktorým zhodu hodnotí, aj certifikačné schémy a postupy na certifikáciu.

SNAS pri akreditácii orgánov certifikujúcich osoby zaradených do regulovanej sféry požaduje, aby certifikačné schémy, aplikované pri certifikácii osôb, dôsledne plnili požiadavky príslušnej direktívy EK alebo požiadavky príslušného nariadenia.

Podanie žiadosti o akreditáciu

Žiadosť o akreditačnú službu sa podáva výlučne prostredníctvom akreditačného informačného systému AIS.
Pred podaním prvej žiadosti o akreditáciu je potrebná registrácia v AIS.
Pri vypĺňaní žiadosti o akreditačnú službu je potrebné vložiť vyplnenú Prílohu OA 8.  

Názov Veľkosť Dokument
Príloha OA 8: Orgán certifikujúci osoby - v.29.11.19 (ZIP) 63.34 KB
Stiahnuť

Metodické smernice na akreditáciu

Metodické smernice na akreditáciu - Orgány certifikujúce osoby
Označenie Názov Účinnosť od Súbor Extra Poznámka
MSA-02 Logo a značky SNAS 08/21
Stiahnuť
MSA-04 Postup pri akreditácii 08/21
Stiahnuť
MSA-05 Požiadavky na posudzovateľov a expertov SNAS 12/20
Stiahnuť
MSA-06 Zodpovednosť SNAS a orgánu posudzovania zhody 08/21
Stiahnuť
MSA-07 Požiadavky EA na akreditáciu flexibilných rozsahov (EA - 2/15) 02/20
Stiahnuť
info
MSA-08 IAF záväzný dokument na používanie informačnej a komunikačnej technológie (ICT) na účely auditovania/posudzovania (IAF MD 4: 2018) 06/19
Stiahnuť
info
MSA-CO/01 Oblasť a rozsah akreditácie orgánov certifikujúcich osoby 01/20
Stiahnuť
MSA-CO/03 Svedecké posudzovanie orgánov certifikujúcich osoby 11/17
Stiahnuť
MSA-N/01 EA dokument na akreditácia na účely notifikácie 05/21
Stiahnuť

Politiky SNAS na akreditáciu

Politiky SNAS na akreditáciu - Orgány certifikujúce osoby
Označenie Názov Účinnosť od Súbor Extra
PL-01 Politika kvality a nestrannosti SNAS 08/18
Stiahnuť
PL-02 Morálny kódex pracovníka SNAS 07/21
Stiahnuť
PL-03 Politika SNAS na nediskriminačný prístup pri akreditácii 05/20
Stiahnuť
PL-04 Politika EA na cezhraničnú akreditáciu a postup na cezhraničnú spoluprácu medzi členmi EA (EA-2/13 M:2019) 05/20
Stiahnuť
info
PL-05 Politika SNAS na zavádzanie akreditačných schém 09/18
Stiahnuť
PL-06 Politika SNAS na spoluprácu so zainteresovanými stranami 09/18
Stiahnuť
PL-08 Politika SNAS na akreditáciu certifikačných orgánov 08/21
Stiahnuť
PL-10 Politika SNAS na akreditáciu pre účely autorizácie / notifikácie 11/20
Stiahnuť
PL-16 Politika SNAS na ochranu a používanie loga SNAS, akreditačnej a kombinovanej značky akreditovanej osoby 03/20
Stiahnuť
PL-18 Postup a kritériá EA na schémy posudzovania zhody akreditačnými orgánmi EA (EA-1/22 A-AB: 2020) 12/20
Stiahnuť
info
PL-22 Politika SNAS na prehodnotenie udelených rozsahov akreditácie v oblasti certifikácie produktov, osôb a systémov manažérstva 01/21
Stiahnuť
PL-25 Politika SNAS na subdodávky 08/16
Stiahnuť
PL-45 Politika SNAS na vydávanie certifikátov certifikačnými orgánmi na certifikáciu osôb v neakreditovanom režime 01/18
Stiahnuť
PL-54 Politika a postup SNAS pri posudzovaní orgánov posudzovaní orgánov posudzovania zhody na účely notifikácie EA-2/17 M: 2020 06/21
Stiahnuť

Dokumenty a tlačivá na stiahnutie

Tlačivá - Orgány certifikujúce osoby
Označenie Názov Účinnosť od Súbor
TL 73/O Analýza a plán činnosti CO - Osoby 01/20
Stiahnuť
TL 12 Kontrolné otázky podľa EA-2/17: 2020 pre subjekty plniace notifikačné požiadavky 05/21
Stiahnuť
TL 218 Kontrolné otázky podľa ISO/IEC 17024: 2012 na akreditáciu certifikačných orgánov certifikujúcich osoby 05/17
Stiahnuť

Oznamy a aktuality