Akreditácia organizátorov skúšok spôsobilosti

Od roku 2019 je SNAS signatár dohody EA Multilateral Agreement (EA MLA) v oblasti organizátorov skúšok spôsobilosti. V súlade s politikou EA a ILAC využíva SNAS skúšky spôsobilosti a medzilaboratórne porovnania ako nástroj zabezpečenia porovnateľnosti výsledkov ním akreditovaných laboratórií, a tam, kde je to možné, na preverenie dosahovania správnosti výsledkov meraní, skúšok a kalibrácií. V oblasti organizátorov skúšok spôsobilosti bola v roku 2020 prijatá 1 žiadosť o akreditáciu, 2 o reakreditáciu a 1 o rozšírenie akreditácie a bol vykonaný 1 dohľad. V rámci tejto oblasti sú akreditované 5 CAB, z ktorých dva sú na území SR a dva sú v Bulharsku.

Odborný garant pre organizátorov skúšok spôsobilosti:
RNDr. Lívia Kijovská, PhD. 
mobil: + 421 902 931 600
e-mail : livia.kijovska@snas.sk

Podanie žiadosti o akreditáciu

Žiadosť o akreditačnú službu sa podáva výlučne prostredníctvom akreditačného informačného systému AIS.
Pred podaním prvej žiadosti o akreditáciu je potrebná registrácia v AIS.
Pri vypĺňaní žiadosti o akreditačnú službu pre oblasť organizátorov skúšok spôsobilosti je potrebné vložiť vyplnenú Prílohu OA 4.

Názov Veľkosť Dokument
Príloha OA 4: Organizátor skúšok spôsobilosti - v.29.11.19 (ZIP) 65.48 KB
Stiahnuť

Metodické smernice na akreditáciu pre PT

Metodické smernice na akreditáciu - Organizátori skúšok spôsobilosti
Označenie Názov Účinnosť od Súbor Extra Poznámka
MSA-02 Logo a značky SNAS 08/21
Stiahnuť
MSA-04 Postup pri akreditácii 08/21
Stiahnuť
MSA-05 Požiadavky na posudzovateľov a expertov SNAS 12/20
Stiahnuť
MSA-06 Zodpovednosť SNAS a orgánu posudzovania zhody 08/21
Stiahnuť
MSA-07 Požiadavky EA na akreditáciu flexibilných rozsahov (EA - 2/15) 02/20
Stiahnuť
info
MSA-08 IAF záväzný dokument na používanie informačnej a komunikačnej technológie (ICT) na účely auditovania/posudzovania (IAF MD 4: 2018) 06/19
Stiahnuť
info
MSA-L/01 Oblasť a rozsah akreditácie laboratórií a organizátorov skúšok spôsobilosti 06/21
Stiahnuť
MSA-L/04 Návod na použitie rozhodovacích pravidiel a vyhlásení zhody (ILAC-G 8: 09/2019) 11/20
Stiahnuť
info
MSA-L/14 Stanovenie rozsahu a frekvencie účasti v skúškach spôsobilosti 06/21
Stiahnuť
Platí od 01.07.2021
MSA-N/01 EA dokument na akreditácia na účely notifikácie 05/21
Stiahnuť

Politiky SNAS na akreditáciu

Politiky SNAS na akreditáciu - Organizátori skúšok spôsobilosti
Označenie Názov Účinnosť od Súbor Extra Poznámka
PL-01 Politika kvality a nestrannosti SNAS 08/18
Stiahnuť
PL-02 Morálny kódex pracovníka SNAS 07/21
Stiahnuť
PL-03 Politika SNAS na nediskriminačný prístup pri akreditácii 05/20
Stiahnuť
PL-04 Politika EA na cezhraničnú akreditáciu a postup na cezhraničnú spoluprácu medzi členmi EA (EA-2/13 M:2019) 05/20
Stiahnuť
info
PL-05 Politika SNAS na zavádzanie akreditačných schém 09/18
Stiahnuť
PL-06 Politika SNAS na spoluprácu so zainteresovanými stranami 09/18
Stiahnuť
PL-10 Politika SNAS na akreditáciu pre účely autorizácie / notifikácie 11/20
Stiahnuť
PL-11 Politika SNAS uplatňovaná pri aktualizácii noriem stanovujúcich metódy skúšania a kalibrácie v akreditovaných subjektoch 08/21
Stiahnuť
PL-13 Politika SNAS v oblasti nadväznosti meraní 12/20
Stiahnuť
PL-16 Politika SNAS na ochranu a používanie loga SNAS, akreditačnej a kombinovanej značky akreditovanej osoby 03/20
Stiahnuť
PL-18 Postup a kritériá EA na schémy posudzovania zhody akreditačnými orgánmi EA (EA-1/22 A-AB: 2020) 12/20
Stiahnuť
info
PL-21 Politika SNAS na akreditáciu flexibilného rozsahu 04/21
Stiahnuť
PL-23 Politika SNAS na účasť v skúškach spôsobilosti 07/21
Stiahnuť
PL-25 Politika SNAS na subdodávky 08/16
Stiahnuť
PL-27 Politika SNAS na akreditáciu organizátorov skúšok spôsobilosti 06/21
Stiahnuť
PL-54 Politika a postup SNAS pri posudzovaní orgánov posudzovaní orgánov posudzovania zhody na účely notifikácie EA-2/17 M: 2020 06/21
Stiahnuť

Usmernenie SNAS k akreditácii a skúškach spôsobilosti počas Covid-19

Základným účelom skúšok spôsobilosti je to, že laboratórum si aktívne preveruje svoju činnosť z hľadiska výkonu konkrétnych skúšok, meraní alebo kalibrácií, čím porovnáva svoju výkonnosť s inými laboratóriami. V zmysle MSA-L/14 a v súlade s požiadavkou 7.7.2 normy ISO/IEC 17025: 2017, laboratórium musí sledovať svoju výkonnosť účasťou v skúškach spôsobilosti (PT)/medzilaboratórnom porovnávaní (ILC). Táto činnosť musí byť plánovaná a preskúmavaná. Z tohto dôvodu, keď sú definované rozsah a frekvencia účasti, laboratórium musí zostaviť stratégiu účasti v PT, ktorá v sebe zahŕňa aspekty uvedené v časti ,,Rozsah a frekvencia účasti“.

SNAS si uvedomuje zložitú situáciu pre CAB, ktorá vznikla následkom celosvetovej pandemickej situácie, čím môže vzniknúť riziko, že CAB nemal možnosť prihlásiť sa na PT/ILC, a to aj z hľadiska geografického rizika a tiež z dôvodu, že organizátor PT takúto skúšku buď zrušil skôr ako sa CAB dokázal prihlásiť, alebo presunul na náhradné termíny.

SNAS do 31.12.2021 akceptuje, že CAB v dôsledku nepriaznivej situácie, súvisiacej s pandémiou COVID-19 môže mať problémy s účasťou v PT v zmysle svojej nastavenej stratégie a programu. Ak CAB v kalendárnom roku 2021 žiada SNAS o REAKREDITÁCIU, musí dokumentovať záznamy a vyjadrenia organizátorov PT o nemožnosti vykonania/účasti v skúškach spôsobilosti PT, pričom tieto záznamy majú byť súčasťou identifikovaného rizika. Zároveň je CAB povinný SNAS pred reakreditáciou nahlásiť, ktorých podoblastí a činností z ,,Rozsahu akreditácie“ sa táto skutočnosť týka spolu s dôkazmi, že v predmetnej podoblasti PT nebola možnosť z objektívnych príčin sa zúčastniť. Záznamy CAB predloží (vloží do AIS) ako dôkaz v zmysle vyššie uvedenej MSA-L/14 a PL23. SNAS následne posúdi, či predložené záznamy sú objektívnym dôkazom neúčasti v PT, a ak áno bude akceptovať neúčasť v skúškach spôsobilosti. Účasť v PT, na ktoré bolo laboratórium z vyššie uvedeného dôvodu a na základe dôkazov prihlásené v aktuálnom cykle a výsledky organizátor uvedie už v novom cykle akreditácie, resp. po posudzovaní, sa budú v tomto prípade chápať aj ako účasť pre nový cyklus.

SNAS pri nasledujúcej službe preverí plnenie stratégie účasti v PT v nahlásených oblastiach v čo najkratšom čase, v novom nasledujúcom akreditačnom cykle.

Medzilaboratórne porovnávacie merania a skúšky spôsobilosti laboratórií

Medzilaboratórne porovnávacie merania (ILC) a skúšky spôsobilosti laboratórií (PT) predstavujú dôležité prostriedky integrálneho hodnotenia technickej spôsobilosti laboratórií. SNAS považuje účasť laboratórií na projektoch ILC a PT za dôležitú súčasť preukazovania plnenia akreditačných kritérií akreditovaných laboratórií.

V súvislosti s ILC a PT vydal SNAS niekoľko dokumentov ako PL-23 a MSA-L/14.

SNAS požaduje aktívnu účasť laboratórií na projektoch ILC a PT organizovaných na Slovensku alebo na medzinárodnej úrovni v súlade s príslušnými predpismi EA.

V prípadoch kde skúšky spôsobilosti nie sú možné, SNAS určil pravidlá na zabezpečenie prijateľnej úrovne nadväznosti meraní, ktoré sú definované v MSA-L/14.

Organizátori PT akreditovaní SNAS

Organizátori PT akreditovaní SNAS Informácie
Výskumný ústav vodného hospodárstva (VUVH) http://www.vuvh.sk/
Slovenská legálna metrológia (SLM) https://www.slm.sk/
The Union of Construction Laboratory Specialists of Bulgaria (UCLSB) https://ptprovider.sslsb.org/en/
INTERPROJECT Ltd. https://inter-project.bg/
Európska databáza programov skúšok spôsobilosti (EPTIS)
EPTIS Informácie
Európska databáza programov skúšok spôsobilosti (EPTIS) https://www.eptis.org/

Aktuálne medzinárodné projekty skúšok spôsobilosti a medzilaboratórnych porovnávacích meraní pre skúšanie, vyšetrovanie a kalibráciu

Organizátor Program Informácie Poznámka
Interlabtest.com Zoznam programov PT http://interlabtest.com/
Fine Finish Proficiency Testing Provider Zoznam programov PT http://finefinish.net/index.php/services/proficiency-testing/
CompaLab Zoznam programov PT http://www.compalab.org/pages/what-ilc-are-proposed/
IFA-Tulln
http://www.ifatest.eu,
http://www.ifa-tulln.ac.at,
http://www.boku.ac.at

Studio D – akustika s.r.o. Skúšky spôsobilosti PT a semináre na tému Akustika http://www.proficiencytesting.cz/seminare/ Prihlášky: http://www.proficiencytesting.cz/
DRRR GmbH Zoznam programov PT http://www.drrr.de/en/proficiency-testing/ a v Online Data Information Network https://odin.drrr.de/
iis - Institute for Interlaboratory Studies Spijkenisse, The Netherlands Zoznam programov PT http://www.iisnl.com/
Umweltbundesamt GmbH PT pre CHC (Chlorinated hydrocarbons) a BTEX http://www.umweltbundesamt.at/en/ Proficiency testing scheme 2018, Annual Programme 2018, Registrácia
B.I.P.E.A. Proficiency Testing provider Skúšky spôsobilosti pre laboratóriá https://www.bipea.org/
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta, Katedra environmentalistiky Medzilaboratórne porovnávacie merania v oblasti fyzikálnych faktorov prostredia http://www.mlpm.elfa.sk/
Národné referenčné centrum pre organizovanie medzilaboratórnych porovnávacích skúšok v oblasti potravín Zoznam programov PT http://www.ruvzpo.sk/NRC_odd.htm
Proficiency Testing Australia (PTA) Zoznam programov PT https://aplac.org/about/proficiency-testing-programs/
Státní zdravotní ústav, Expetní skupia pro zkoušení způsobilosti, Šrobárova 48, 100 42 Praha 10 Skúšky spôsobilosti - Vonkajšie, vnútorné a pracovné ovzdušie. Genetika. Analýzy vôd, odber vzoriek. http://www.szu.cz/espt
ILT – Interlaboratory Test Zoznam programov PT http://www.PTinterlaboratory.com
CSlab Zoznam programov PT https://www.cslab.cz
Calibrium MPS pre skúšobné laboratóriá v stavebníctve http://www.calibrium.sk
LGC Standards Zoznam programov PT https://www.lgcstandards.com/SK/en akreditovaný poskytovateľ podľa ISO/IEC 17043
Sigma-Aldrich RTC Zoznam programov PT https://www.sigmaaldrich.com/analytical-chromatography/proficiency-testing/environmental.html akreditovaný poskytovateľ Environmentálnych PT programov podľa ISO/IEC 17043
Český metrologický institut Zoznam programov PT https://www.cmi.cz/mezilaboratorni_porovnani akreditovaný organizátor ILC
NMi Zoznam programov PT https://www.nmi.nl akreditovaný organizátor ILC
ATG s.r.o. Zoznam programov PT http://www.atg.cz akreditovaný organizátor PT pre NDT laboratóriá
China NIL Research Center for Proficiency Testing Zoznam programov PT http://english.nil.org.cn
ORGREZ, a.s. Zoznam programov PT http://www.orgrez.cz/sluzby/zkouseni-zpusobilosti/ akreditovaný organizátor PT
SEKK spol. s r.o. Zoznam programov PT http://www.sekk.cz akreditovaný organizátor
Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z o.o. Zoznam programov PT http://interlabtest.com/


Organizátor PT Program Informácie Poznámky
Interlabtest.com Zoznam programov PT http://interlabtest.com/

PT v AIS

Slovenská národná akreditačná služba si Vás dovoľuje informovať o rozšírení funkcionality Akreditačného informačného systému (AIS) o časť PT - Medzilaboratórne porovnávacie merania.

Kalibračné, skúšobné a medicínske laboratóriá sú povinné každoročne zaslať na SNAS aktualizovaný prehľad výsledkov účasti v PT za uplynulý kalendárny rok do 31. januára aktuálneho kalendárneho roka na tlačive TL 71 (Príloha č. 1 k Stratégii účasti na medzilaboratórnych porovnaniach (PT)).

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že od 1.1.2018 bude potrebné prehľad PT na tlačive TL 71 vkladať priamo do AIS – do časti Karta subjektu / PT.

Názov Veľkosť Dokument
Manuál pre prácu s novou súčasťou AIS 285.67 KB
Stiahnuť