Podanie žiadosti o akreditáciu medicínskych laboratórií

Žiadosť o akreditačnú službu sa podáva výlučne prostredníctvom akreditačného informačného systému AIS.
Pred podaním prvej žiadosti o akreditáciu je potrebná registrácia v AIS.
Pri vypĺňaní žiadosti o akreditačnú službu pre medicínske laboratóriá je potrebné vložiť vyplnenú Prílohu OA 3.

Názov Veľkosť Dokument
Príloha OA 3: Medicínske laboratórium - v.29.11.19 (ZIP) 76.13 KB
Stiahnuť

Katalóg činností pre skúšobné a kalibračné laboratóriá

V súvislosti s implementáciou projektu informačného systému, ktorého výsledkom má byť zjednodušenie a sprehľadnenie celého procesu akreditácie bol Slovenskou národnou akreditačnou službou spracovaný zoznam určujúcich údajov pre jednotlivé oblasti akreditácie.

Definovanie určujúcich údajov opisujúcich činnosť skúšobných a medicínskych laboratórií je založené na kombinácii predmetu/matrice a skúšky (princípu stanovenia). Takým istým spôsobom sú definované odbornosti posudzovateľov a expertov SNAS podieľajúcich sa na akreditačných službách. Cieľom je dosiahnuť kompatibilitu databázy posudzovateľov a akreditovaných činností laboratórií, zabezpečenie korektného výberu členov posudzovacích skupín, zníženia administratívnej záťaže, ako aj urýchlenia a zjednodušenia celého procesu posudzovania. Výsledkom je priložený „katalóg činností“. Kategorizácie činností laboratóriá vychádzajúca z tohto „katalógu“ bude slúžiť ako podklad pre zostavovanie posudzovacích skupín.

Názov Veľkosť Dokument
Určujúce údaje pre skúšobné a medicínske laboratóriá: Predmety - matrice: (PDF) 358.29 KB
Stiahnuť
Určujúce údaje pre skúšobné a medicínske laboratóriá: Skúšky: (PDF) 372.89 KB
Stiahnuť

Metodické smernica na akreditáciu Medicínskych laboratórií

Metodické smernice na akreditáciu - Medicínske laboratóriá
Označenie Názov Účinnosť od Súbor Extra Poznámka
MSA-02 Logo a značky SNAS 08/21
Stiahnuť
MSA-04 Postup pri akreditácii 08/21
Stiahnuť
MSA-05 Požiadavky na posudzovateľov a expertov SNAS 12/20
Stiahnuť
MSA-06 Zodpovednosť SNAS a orgánu posudzovania zhody 08/21
Stiahnuť
MSA-07 Požiadavky EA na akreditáciu flexibilných rozsahov (EA - 2/15) 02/20
Stiahnuť
info
MSA-08 IAF záväzný dokument na používanie informačnej a komunikačnej technológie (ICT) na účely auditovania/posudzovania (IAF MD 4: 2018) 06/19
Stiahnuť
info
MSA-L/01 Oblasť a rozsah akreditácie laboratórií a organizátorov skúšok spôsobilosti 06/21
Stiahnuť
MSA-L/04 Návod na použitie rozhodovacích pravidiel a vyhlásení zhody (ILAC-G 8: 09/2019) 11/20
Stiahnuť
info
MSA-L/14 Stanovenie rozsahu a frekvencie účasti v skúškach spôsobilosti 06/21
Stiahnuť
Platí od 01.07.2021
MSA-N/01 EA dokument na akreditácia na účely notifikácie 05/21
Stiahnuť

Politiky SNAS na akreditáciu medicínskych laboratórií

Politiky SNAS na akreditáciu - Medicínske laboratóriá
Označenie Názov Účinnosť od Súbor Extra Poznámka
PL-01 Politika kvality a nestrannosti SNAS 08/18
Stiahnuť
PL-02 Morálny kódex pracovníka SNAS 07/21
Stiahnuť
PL-03 Politika SNAS na nediskriminačný prístup pri akreditácii 05/20
Stiahnuť
PL-04 Politika EA na cezhraničnú akreditáciu a postup na cezhraničnú spoluprácu medzi členmi EA (EA-2/13 M:2019) 05/20
Stiahnuť
info
PL-05 Politika SNAS na zavádzanie akreditačných schém 09/18
Stiahnuť
PL-06 Politika SNAS na spoluprácu so zainteresovanými stranami 09/18
Stiahnuť
PL-07 Politika SNAS na akreditáciu laboratórií 05/21
Stiahnuť
PL-10 Politika SNAS na akreditáciu pre účely autorizácie / notifikácie 11/20
Stiahnuť
PL-11 Politika SNAS uplatňovaná pri aktualizácii noriem stanovujúcich metódy skúšania a kalibrácie v akreditovaných subjektoch 08/21
Stiahnuť
PL-13 Politika SNAS v oblasti nadväznosti meraní 12/20
Stiahnuť
PL-16 Politika SNAS na ochranu a používanie loga SNAS, akreditačnej a kombinovanej značky akreditovanej osoby 03/20
Stiahnuť
PL-18 Postup a kritériá EA na schémy posudzovania zhody akreditačnými orgánmi EA (EA-1/22 A-AB: 2020) 12/20
Stiahnuť
info
PL-21 Politika SNAS na akreditáciu flexibilného rozsahu 04/21
Stiahnuť
PL-23 Politika SNAS na účasť v skúškach spôsobilosti 07/21
Stiahnuť
PL-25 Politika SNAS na subdodávky 08/16
Stiahnuť
PL-54 Politika a postup SNAS pri posudzovaní orgánov posudzovaní orgánov posudzovania zhody na účely notifikácie EA-2/17 M: 2020 06/21
Stiahnuť

Kontrolné otázky na medicínske laboratóriá podľa ISO 15189: 2012

KO ML
Označenie Názov Účinnosť od Súbor
TL 222 Kontrolné otázky na medicínske laboratóriá podľa ISO 15189: 2012 10/17
Stiahnuť
TL 238 Kontrolné otázky LAB s FLEXIBILNÝM ROZSAHOM 03/21
Stiahnuť

TL 71/C SNAS - Príloha č.1 k Stratégii účasti na skúškach spôsobilosti a medzilaboratórnych porovnávacích meraniach (PT) na akreditačný cyklus – pre medicínske laboratória

Názov Veľkosť Dokument
TL 71/C SNAS - Príloha č.1 k Stratégii účasti na skúškach spôsobilosti a medzilaboratórnych porovnávacích meraniach (PT) na akreditačný cyklus – pre medicínske laboratória (PDF) 22.92 KB
Stiahnuť

Medzilaboratórne porovnávacie merania a skúšky spôsobilosti laboratórií

Medzilaboratórne porovnávacie merania (ILC) a skúšky spôsobilosti laboratórií (PT) predstavujú dôležité prostriedky integrálneho hodnotenia technickej spôsobilosti laboratórií. SNAS považuje účasť laboratórií na projektoch ILC a PT za dôležitú súčasť preukazovania plnenia akreditačných kritérií akreditovaných laboratórií.

V súvislosti s ILC a PT vydal SNAS niekoľko dokumentov ako PL-23 a MSA-L/14.

SNAS požaduje aktívnu účasť laboratórií na projektoch ILC a PT organizovaných na Slovensku alebo na medzinárodnej úrovni v súlade s príslušnými predpismi EA.

V prípadoch kde skúšky spôsobilosti nie sú možné, SNAS určil pravidlá na zabezpečenie prijateľnej úrovne nadväznosti meraní, ktoré sú definované v MSA-L/14.

Organizátori PT akreditovaní SNAS

Organizátor PT odkaz na web stránku
Výskumný ústav vodného hospodárstva (VUVH) http://www.vuvh.sk/?lid=3
Slovenská legálna metrológia (SLM) https://www.slm.sk/nase-sluzby/medzilaboratorne-porovnavacie-merania/
The Union of Construction Laboratory Specialists of Bulgaria (UCLSB) https://ptprovider.sslsb.org/en/
INTERPROJECT Ltd. https://inter-project.bg/en/

Európska databáza programov skúšok spôsobilosti (EPTIS)

Názov Odkaz na web stránku
Európska databáza programov skúšok spôsobilosti (EPTIS) https://www.eptis.org/

Aktuálne medzinárodné projekty skúšok spôsobilosti a medzilaboratórnych porovnávacíchmeraní pre skúšanie, vyšetrovanie a kalibráciu

Organizátor Program Informácie Poznámky
Interlabtest.com Zoznam programov PT http://interlabtest.com/
Fine Finish Proficiency Testing Provider Zoznam programov PT https://finefinish.net/index.php/services/proficiency-testing/
CompaLab Zoznam programov PT https://www.compalab.org/pages/what-ilc-are-proposed/
IFA-Tulln Zoznam programov PT http://www.ifatest.eu
IFA-Tulln Zoznam programov PT http://www.ifatest.eu
IFA-Tulln Zoznam programov PT http://www.ifa-tulln.ac.at
IFA-Tulln Zoznam programov PT https://boku.ac.at/
Studio D – akustika s.r.o. Skúšky spôsobilosti PT a semináre na tému Akustika http://www.proficiencytesting.cz/seminare/ Prihlášky
DRRR GmbH Zoznam programov PT https://drrr.de/en/proficiency-testing/ a v Online Data Information Network
iis - Institute for Interlaboratory Studies Spijkenisse, The Netherlands Zoznam programov PT https://www.iisnl.com/home_pagina_en.php
Umweltbundesamt GmbH PT pre CHC (Chlorinated hydrocarbons) a BTEX https://www.umweltbundesamt.at/en/...
B.I.P.E.A. Proficiency Testing provider Skúšky spôsobilosti pre laboratóriá https://www.bipea.org/
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta, Katedra environmental Medzilaboratórne porovnávacie merania v oblasti fyzikálnych faktorov prostredia http://www.mlpm.elfa.sk/
Národné referenčné centrum pre organizovanie medzilaboratórnych porovnávacích skúšok v oblasti potravín Zoznam programov PT http://www.ruvzpo.sk/NRC_odd.htm
Proficiency Testing Australia (PTA) Zoznam programov PT https://aplac.org/about/proficiency-testing-programs/
Státní zdravotní ústav, Expetní skupia pro zkoušení způsobilosti, Šrobárova 48, 100 42 Praha 10 Skúšky spôsobilosti - Vonkajšie, vnútorné a pracovné ovzdušie. Genetika. Analýzy vôd, odber vzoriek. http://www.szu.cz/espt
ILT – Interlaboratory Test Zoznam programov PT https://ptinterlaboratory.com/
CSlab Zoznam programov PT https://www.cslab.cz/
Calibrium MPS pre skúšobné laboratóriá v stavebníctve http://calibrium.sk/
LGC Standards Zoznam programov PT https://www.lgcstandards.com/SK/en Akreditovaný poskytovateľ podľa ISO/IEC 17043
Sigma-Aldrich RTC Zoznam programov PT https://www.sigmaaldrich.com/analytical-chromatography/proficiency-testing/environmental.html Akreditovaný poskytovateľ Environmentálnych PT programov podľa ISO/IEC 17043
Český metrologický institut Zoznam programov PT https://www.cmi.cz/mezilaboratorni_porovnani Akreditovaný organizátor ILC
NMi Zoznam programov PT https://www.nmi.nl Akreditovaný organizátor ILC
ATG s.r.o. Zoznam programov PT https://www.atg.cz/ Akreditovaný organizátor PT pre NDT laboratóriá
Zoznam programov PT
China NIL Research Center for Proficiency Testing Zoznam programov PT http://english.nil.org.cn/
ORGREZ, a.s. Zoznam programov PT http://www.orgrez.cz/sluzby/zkouseni-zpusobilosti/ Akreditovaný organizátor PT
SEKK spol. s r.o. Zoznam programov PT http://www.sekk.cz/ Akreditovaný organizátor
Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z o.o. Zoznam programov PT http://interlabtest.com/
Proficiency Testing Solutions Bulgaria Ltd Zoznam programov PT https://ptsbg.eu/en/
Táto webová stránka používa súbory cookies

Cookies sú malé textové súbory ukladané webovou stránkou vo vašom počítači. Používajú sa na skvalitnenie vášho zážitku pri návšteve webovej stránky, analýzu výkonnosti stránky a na zber údajov o jej používaní. Na tento účel využívame aj nástroje a služby tretích strán. Niektoré takto získané údaje môžu byť poskytnuté partnerom v EÚ a mimo EÚ.

Kliknutím na „Povoliť všetky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním cookies.
Kliknutím na “Odmietnuť všetky” odmietnete všetky cookies okrem nevyhnutných.
Kliknutím na “Spravovať nastavenia” môžete získať podrobnejšie informácie a upraviť svoje preferencie.

Nevyhnutné cookies slúžia na zabezpečenie riadneho fungovania webovej stránky. Vďaka nim je možná navigácia na stránke alebo prístup k chráneným oblastiam stránky. Nevyhnutné cookies je možné spracovávať aj bez udelenia súhlasu dotknutou osobou.

Preferenčné cookies umožňujú internetovej stránke zapamätať si informácie, ktoré určujú spôsob, akým sa webová stránka chová alebo vyzerá, ako napríklad váš preferovaný jazyk alebo región, v ktorom sa práve nachádzate.

Štatistické cookies nám pomáhajú zlepšovať našu webovú stránku vďaka údajom o tom, ako návštevníci stránku používajú, a to prostredníctvom anonymného zbierania informácií.

Marketingové cookies umožňujú analyzovať online aktivitu návštevníkov stránky. Vďaka tomu sa im pri prezeraní webu zobrazuje menej reklám. Zobrazované sú hlavne reklamy, ktoré sú pre návštevníka zaujímavé.