Podanie žiadosti o akreditáciu medicínskych laboratórií

Žiadosť o akreditačnú službu sa podáva výlučne prostredníctvom akreditačného informačného systému AIS.
Pred podaním prvej žiadosti o akreditáciu je potrebná registrácia v AIS.
Pri vypĺňaní žiadosti o akreditačnú službu pre medicínske laboratóriá je potrebné vložiť vyplnenú Prílohu OA 3.

Názov Veľkosť Dokument
Príloha OA 3: Medicínske laboratórium - v.29.11.19 (ZIP) 76.13 KB
Stiahnuť

Katalóg činností pre skúšobné a kalibračné laboratóriá

V súvislosti s implementáciou projektu informačného systému, ktorého výsledkom má byť zjednodušenie a sprehľadnenie celého procesu akreditácie bol Slovenskou národnou akreditačnou službou spracovaný zoznam určujúcich údajov pre jednotlivé oblasti akreditácie.

Definovanie určujúcich údajov opisujúcich činnosť skúšobných a medicínskych laboratórií je založené na kombinácii predmetu/matrice a skúšky (princípu stanovenia). Takým istým spôsobom sú definované odbornosti posudzovateľov a expertov SNAS podieľajúcich sa na akreditačných službách. Cieľom je dosiahnuť kompatibilitu databázy posudzovateľov a akreditovaných činností laboratórií, zabezpečenie korektného výberu členov posudzovacích skupín, zníženia administratívnej záťaže, ako aj urýchlenia a zjednodušenia celého procesu posudzovania. Výsledkom je priložený „katalóg činností“. Kategorizácie činností laboratóriá vychádzajúca z tohto „katalógu“ bude slúžiť ako podklad pre zostavovanie posudzovacích skupín.

Názov Veľkosť Dokument
Určujúce údaje pre skúšobné a medicínske laboratóriá: Predmety - matrice: (PDF) 358.29 KB
Stiahnuť
Určujúce údaje pre skúšobné a medicínske laboratóriá: Skúšky: (PDF) 372.89 KB
Stiahnuť

Metodické smernica na akreditáciu Medicínskych laboratórií

Metodické smernice na akreditáciu - Medicínske laboratóriá
Označenie Názov Účinnosť od Súbor Extra Poznámka
MSA-02 Logo a značky SNAS 08/21
Stiahnuť
MSA-04 Postup pri akreditácii 08/21
Stiahnuť
MSA-05 Požiadavky na posudzovateľov a expertov SNAS 12/20
Stiahnuť
MSA-06 Zodpovednosť SNAS a orgánu posudzovania zhody 08/21
Stiahnuť
MSA-07 Požiadavky EA na akreditáciu flexibilných rozsahov (EA - 2/15) 02/20
Stiahnuť
info
MSA-08 IAF záväzný dokument na používanie informačnej a komunikačnej technológie (ICT) na účely auditovania/posudzovania (IAF MD 4: 2018) 06/19
Stiahnuť
info
MSA-L/01 Oblasť a rozsah akreditácie laboratórií a organizátorov skúšok spôsobilosti 06/21
Stiahnuť
MSA-L/04 Návod na použitie rozhodovacích pravidiel a vyhlásení zhody (ILAC-G 8: 09/2019) 11/20
Stiahnuť
info
MSA-L/14 Stanovenie rozsahu a frekvencie účasti v skúškach spôsobilosti 06/21
Stiahnuť
Platí od 01.07.2021
MSA-N/01 EA dokument na akreditácia na účely notifikácie 05/21
Stiahnuť

Politiky SNAS na akreditáciu medicínskych laboratórií

Politiky SNAS na akreditáciu - Medicínske laboratóriá
Označenie Názov Účinnosť od Súbor Extra Poznámka
PL-01 Politika kvality a nestrannosti SNAS 08/18
Stiahnuť
PL-02 Morálny kódex pracovníka SNAS 07/21
Stiahnuť
PL-03 Politika SNAS na nediskriminačný prístup pri akreditácii 05/20
Stiahnuť
PL-04 Politika EA na cezhraničnú akreditáciu a postup na cezhraničnú spoluprácu medzi členmi EA (EA-2/13 M:2019) 05/20
Stiahnuť
info
PL-05 Politika SNAS na zavádzanie akreditačných schém 09/18
Stiahnuť
PL-06 Politika SNAS na spoluprácu so zainteresovanými stranami 09/18
Stiahnuť
PL-07 Politika SNAS na akreditáciu laboratórií 05/21
Stiahnuť
PL-10 Politika SNAS na akreditáciu pre účely autorizácie / notifikácie 11/20
Stiahnuť
PL-11 Politika SNAS uplatňovaná pri aktualizácii noriem stanovujúcich metódy skúšania a kalibrácie v akreditovaných subjektoch 08/21
Stiahnuť
PL-13 Politika SNAS v oblasti nadväznosti meraní 12/20
Stiahnuť
PL-16 Politika SNAS na ochranu a používanie loga SNAS, akreditačnej a kombinovanej značky akreditovanej osoby 03/20
Stiahnuť
PL-18 Postup a kritériá EA na schémy posudzovania zhody akreditačnými orgánmi EA (EA-1/22 A-AB: 2020) 12/20
Stiahnuť
info
PL-21 Politika SNAS na akreditáciu flexibilného rozsahu 04/21
Stiahnuť
PL-23 Politika SNAS na účasť v skúškach spôsobilosti 07/21
Stiahnuť
PL-25 Politika SNAS na subdodávky 08/16
Stiahnuť
PL-54 Politika a postup SNAS pri posudzovaní orgánov posudzovaní orgánov posudzovania zhody na účely notifikácie EA-2/17 M: 2020 06/21
Stiahnuť

Kontrolné otázky na medicínske laboratóriá podľa ISO 15189: 2012

KO ML
Označenie Názov Účinnosť od Súbor
TL 222 Kontrolné otázky na medicínske laboratóriá podľa ISO 15189: 2012 10/17
Stiahnuť
TL 238 Kontrolné otázky LAB s FLEXIBILNÝM ROZSAHOM 03/21
Stiahnuť

TL 71/C SNAS - Príloha č.1 k Stratégii účasti na skúškach spôsobilosti a medzilaboratórnych porovnávacích meraniach (PT) na akreditačný cyklus – pre medicínske laboratória

Názov Veľkosť Dokument
TL 71/C SNAS - Príloha č.1 k Stratégii účasti na skúškach spôsobilosti a medzilaboratórnych porovnávacích meraniach (PT) na akreditačný cyklus – pre medicínske laboratória (PDF) 22.92 KB
Stiahnuť

Medzilaboratórne porovnávacie merania a skúšky spôsobilosti laboratórií

Medzilaboratórne porovnávacie merania (ILC) a skúšky spôsobilosti laboratórií (PT) predstavujú dôležité prostriedky integrálneho hodnotenia technickej spôsobilosti laboratórií. SNAS považuje účasť laboratórií na projektoch ILC a PT za dôležitú súčasť preukazovania plnenia akreditačných kritérií akreditovaných laboratórií.

V súvislosti s ILC a PT vydal SNAS niekoľko dokumentov ako PL-23 a MSA-L/14.

SNAS požaduje aktívnu účasť laboratórií na projektoch ILC a PT organizovaných na Slovensku alebo na medzinárodnej úrovni v súlade s príslušnými predpismi EA.

V prípadoch kde skúšky spôsobilosti nie sú možné, SNAS určil pravidlá na zabezpečenie prijateľnej úrovne nadväznosti meraní, ktoré sú definované v MSA-L/14.

Organizátori PT akreditovaní SNAS

Organizátor PT odkaz na web stránku
Výskumný ústav vodného hospodárstva (VUVH) http://www.vuvh.sk/?lid=3
Slovenská legálna metrológia (SLM) https://www.slm.sk/nase-sluzby/medzilaboratorne-porovnavacie-merania/
The Union of Construction Laboratory Specialists of Bulgaria (UCLSB) https://ptprovider.sslsb.org/en/
INTERPROJECT Ltd. https://inter-project.bg/en/

Európska databáza programov skúšok spôsobilosti (EPTIS)

Názov Odkaz na web stránku
Európska databáza programov skúšok spôsobilosti (EPTIS) https://www.eptis.org/

Aktuálne medzinárodné projekty skúšok spôsobilosti a medzilaboratórnych porovnávacíchmeraní pre skúšanie, vyšetrovanie a kalibráciu

Organizátor Program Informácie Poznámky
Interlabtest.com Zoznam programov PT http://interlabtest.com/
Fine Finish Proficiency Testing Provider Zoznam programov PT https://finefinish.net/index.php/services/proficiency-testing/
CompaLab Zoznam programov PT https://www.compalab.org/pages/what-ilc-are-proposed/
IFA-Tulln Zoznam programov PT http://www.ifatest.eu
IFA-Tulln Zoznam programov PT http://www.ifatest.eu
IFA-Tulln Zoznam programov PT http://www.ifa-tulln.ac.at
IFA-Tulln Zoznam programov PT https://boku.ac.at/
Studio D – akustika s.r.o. Skúšky spôsobilosti PT a semináre na tému Akustika http://www.proficiencytesting.cz/seminare/ Prihlášky
DRRR GmbH Zoznam programov PT https://drrr.de/en/proficiency-testing/ a v Online Data Information Network
iis - Institute for Interlaboratory Studies Spijkenisse, The Netherlands Zoznam programov PT https://www.iisnl.com/home_pagina_en.php
Umweltbundesamt GmbH PT pre CHC (Chlorinated hydrocarbons) a BTEX https://www.umweltbundesamt.at/en/...
B.I.P.E.A. Proficiency Testing provider Skúšky spôsobilosti pre laboratóriá https://www.bipea.org/
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta, Katedra environmental Medzilaboratórne porovnávacie merania v oblasti fyzikálnych faktorov prostredia http://www.mlpm.elfa.sk/
Národné referenčné centrum pre organizovanie medzilaboratórnych porovnávacích skúšok v oblasti potravín Zoznam programov PT http://www.ruvzpo.sk/NRC_odd.htm
Proficiency Testing Australia (PTA) Zoznam programov PT https://aplac.org/about/proficiency-testing-programs/
Státní zdravotní ústav, Expetní skupia pro zkoušení způsobilosti, Šrobárova 48, 100 42 Praha 10 Skúšky spôsobilosti - Vonkajšie, vnútorné a pracovné ovzdušie. Genetika. Analýzy vôd, odber vzoriek. http://www.szu.cz/espt
ILT – Interlaboratory Test Zoznam programov PT https://ptinterlaboratory.com/
CSlab Zoznam programov PT https://www.cslab.cz/
Calibrium MPS pre skúšobné laboratóriá v stavebníctve http://calibrium.sk/
LGC Standards Zoznam programov PT https://www.lgcstandards.com/SK/en Akreditovaný poskytovateľ podľa ISO/IEC 17043
Sigma-Aldrich RTC Zoznam programov PT https://www.sigmaaldrich.com/analytical-chromatography/proficiency-testing/environmental.html Akreditovaný poskytovateľ Environmentálnych PT programov podľa ISO/IEC 17043
Český metrologický institut Zoznam programov PT https://www.cmi.cz/mezilaboratorni_porovnani Akreditovaný organizátor ILC
NMi Zoznam programov PT https://www.nmi.nl Akreditovaný organizátor ILC
ATG s.r.o. Zoznam programov PT https://www.atg.cz/ Akreditovaný organizátor PT pre NDT laboratóriá
Zoznam programov PT
China NIL Research Center for Proficiency Testing Zoznam programov PT http://english.nil.org.cn/
ORGREZ, a.s. Zoznam programov PT http://www.orgrez.cz/sluzby/zkouseni-zpusobilosti/ Akreditovaný organizátor PT
SEKK spol. s r.o. Zoznam programov PT http://www.sekk.cz/ Akreditovaný organizátor
Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z o.o. Zoznam programov PT http://interlabtest.com/
Proficiency Testing Solutions Bulgaria Ltd Zoznam programov PT https://ptsbg.eu/en/