Oznam - PT v AIS

Oznam pre akreditované skúšobné, kalibračné a medicínske laboratóriá
Slovenská národná akreditačná služba si Vás dovoľuje informovať o rozšírení funkcionality Akreditačného informačného systému (AIS) o časť PT - Medzilaboratórne porovnávacie merania.
Kalibračné, skúšobné a medicínske laboratóriá sú povinné každoročne zaslať na SNAS aktualizovaný prehľad výsledkov účasti v PT za uplynulý kalendárny rok do 31. januára aktuálneho kalendárneho roka na tlačive TL 71 (Príloha č. 1 k Stratégii účasti na medzilaboratórnych porovnaniach (PT)).

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že od 1.1.2018 je potrebné prehľad PT na tlačive TL 71 vkladať priamo do AIS – do časti Karta subjektu / PT.

Názov Veľkosť Dokument
PT manuál pre subjekty - (PDF) 285.67 KB
Stiahnuť

Oznam pre subjekty vykonávajúce kalibráciu záznamových zariadení v cestnej doprave

Vzorový pracovný postup na vykonávanie kalibrácie/metrologickej kontroly záznamových zariadení v cestnej doprave sa nachádza na webovej stránke SMU: http://smu.sk/dokumenty-na-stiahnutie/ v časti "Metodické postupy", názov súboru: "Metodický postup na výkon metrologickej kontroly záznamových zariadení v cestnej doprave".

Uvedený dokument je záväzný pre všetky subjekty, ktoré vykonávajú metrologickú kontrolu uvedených meradiel a žiadajú o udelenie akreditácie pre túto činnosť.

Záznamové zariadenia (tachografy) sú kľúčovým prvkom pri bezpečnosti cestnej premávky.
V súčasnosti v Slovenskej republike platí zákon č. 461/2007 Z. z. o používaní záznamového zariadenia v cestnej doprave.
Okrem predpisov a zákonov z oblasti metrológie platí aj európska legislatíva v predmetnej oblasti.

Súčasťou posudzovania pri akreditácii subjektov vykonávajúcich „kalibrácie“ uvedených meradiel je aj posúdenie plnenia týchto požiadaviek.

Zoznam úkonov periodických prehliadok záznamových zariadení v cestnej doprave, ktoré musia byť zapracované v pracovných postupoch nájdete na:

https://www.mindop.sk/uploads/extfilesnew/doprava/cesta/CD/Autorizovane a reigstrovane dielne_usmernenie.pdf

https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/doprava-3/cestna-doprava-a-cestna-infrastruktura/cestna-doprava/periodicke-prehliadky-zaznamovych-zariadeni 


Viac informácií Vám poskytne odborný garant pre kalibračné laboratóriá - Ing. Jaromír Durný, 

mobil: 0940 982 185, e-mail: jaromir.durny@snas.sk.

Doplnenie pre žiadateľov o akreditáciu na kalibrácie záznamových zariadení v cestnej doprave: „Žiadateľ o akreditáciu alebo o rozšírenie akreditácie na kalibrácie záznamových zariadení v cestnej doprave je povinný sa úspešne zúčastniť MLPM u kompetentného poskytovateľa skúšok spôsobilosti. V prípade žiadosti o prvé udelenie akreditácie a rozšírenie akreditácie na kalibráciu záznamových zariadení v cestnej doprave, je dostatočná prihláška na MLPM u kompetentného poskytovateľa MLPM. Expert SNAS sa počas svedeckého posudzovania zúčastní daného MLPM.“

Oznam pre subjekty vykonávajúce kalibráciu záznamových zariadení v cestnej doprave - tachografov I. a II. Generácie

Dňa 5.6.2019 bolo Ministerstvom dopravy a výstavby SR vydané Usmernenie pre autorizované osoby (dielne – kalibračné laboratóriá) k vykonávaniu overovania záznamových zariadení v cestnej doprave – tachografov I. a II. Generácie.

Uvedené usmernenie nájdete na stránkach Ministerstva dopravy a výstavby SR:

https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/doprava-3/cestna-doprava-a-cestna-infrastruktura/cestna-doprava/dolezite-oznamy 

a  http://www.digitalnytachograf.sk/aktuality-15.html.

Viac informácií Vám poskytne odborný garant pre kalibračné laboratóriá - Ing. Jaromír Durný,

mobil: 0940 982 185, e-mail: jaromir.durny@snas.sk.

Doplnenie pre žiadateľov o akreditáciu na kalibrácie záznamových zariadení v cestnej doprave: „Žiadateľ o akreditáciu alebo o rozšírenie akreditácie na kalibrácie záznamových zariadení v cestnej doprave je povinný sa úspešne zúčastniť MLPM u kompetentného poskytovateľa skúšok spôsobilosti. V prípade žiadosti o prvé udelenie akreditácie a rozšírenie akreditácie na kalibráciu záznamových zariadení v cestnej doprave, je dostatočná prihláška na MLPM u kompetentného poskytovateľa MLPM. Expert SNAS sa počas svedeckého posudzovania zúčastní daného MLPM.“

Metodické smernice na akreditáciu

Metodické smernice na akreditáciu - Kalibračných laboratórií
Označenie Názov Účinnosť od Súbor Extra Poznámka
MSA-02 Logo a značky SNAS 08/21
Stiahnuť
MSA-04 Postup pri akreditácii 08/21
Stiahnuť
MSA-05 Požiadavky na posudzovateľov a expertov SNAS 12/20
Stiahnuť
MSA-06 Zodpovednosť SNAS a orgánu posudzovania zhody 08/21
Stiahnuť
MSA-07 Požiadavky EA na akreditáciu flexibilných rozsahov (EA - 2/15) 02/20
Stiahnuť
info
MSA-08 IAF záväzný dokument na používanie informačnej a komunikačnej technológie (ICT) na účely auditovania/posudzovania (IAF MD 4: 2018) 06/19
Stiahnuť
info
MSA-L/01 Oblasť a rozsah akreditácie laboratórií a organizátorov skúšok spôsobilosti 06/21
Stiahnuť
MSA-L/04 Návod na použitie rozhodovacích pravidiel a vyhlásení zhody (ILAC-G 8: 09/2019) 11/20
Stiahnuť
info
MSA-L/12 Vyjadrovanie neistôt merania pri kalibrácii (EA-4/02 M:2013) 02/17
Stiahnuť
info
MSA-L/14 Stanovenie rozsahu a frekvencie účasti v skúškach spôsobilosti 06/21
Stiahnuť
Platí od 01.07.2021
MSA-N/01 EA dokument na akreditácia na účely notifikácie 05/21
Stiahnuť

Politiky

Politiky SNAS na akreditáciu - Kalibračné laboratóriá
Označenie Názov Účinnosť od Súbor Extra
PL-01 Politika kvality a nestrannosti SNAS 08/18
Stiahnuť
PL-02 Morálny kódex pracovníka SNAS 07/21
Stiahnuť
PL-03 Politika SNAS na nediskriminačný prístup pri akreditácii 05/20
Stiahnuť
PL-04 Politika EA na cezhraničnú akreditáciu a postup na cezhraničnú spoluprácu medzi členmi EA (EA-2/13 M:2019) 05/20
Stiahnuť
info
PL-05 Politika SNAS na zavádzanie akreditačných schém 09/18
Stiahnuť
PL-06 Politika SNAS na spoluprácu so zainteresovanými stranami 09/18
Stiahnuť
PL-07 Politika SNAS na akreditáciu laboratórií 05/21
Stiahnuť
PL-10 Politika SNAS na akreditáciu pre účely autorizácie / notifikácie 11/20
Stiahnuť
PL-11 Politika SNAS uplatňovaná pri aktualizácii noriem stanovujúcich metódy skúšania a kalibrácie v akreditovaných subjektoch 08/21
Stiahnuť
PL-13 Politika SNAS v oblasti nadväznosti meraní 12/20
Stiahnuť
PL-16 Politika SNAS na ochranu a používanie loga SNAS, akreditačnej a kombinovanej značky akreditovanej osoby 03/20
Stiahnuť
PL-18 Postup a kritériá EA na schémy posudzovania zhody akreditačnými orgánmi EA (EA-1/22 A-AB: 2020) 12/20
Stiahnuť
info
PL-21 Politika SNAS na akreditáciu flexibilného rozsahu 04/21
Stiahnuť
PL-23 Politika SNAS na účasť v skúškach spôsobilosti 07/21
Stiahnuť
PL-25 Politika SNAS na subdodávky 08/16
Stiahnuť
PL-34 Politika SNAS na neistoty v kalibrácii 03/21
Stiahnuť
info
PL-54 Politika a postup SNAS pri posudzovaní orgánov posudzovaní orgánov posudzovania zhody na účely notifikácie EA-2/17 M: 2020 06/21
Stiahnuť

Kontrolné otázky

KO KL
Označenie Názov Účinnosť od Súbor
TL 237 Kontrolné otázky na SL a KL podľa STN CEN/TS 15675 10/17
Stiahnuť
TL 238 Kontrolné otázky LAB s FLEXIBILNÝM ROZSAHOM 03/21
Stiahnuť
TL 262 Kontrolné otázky ISO/IEC 17025:2017 - vzor 03/18
Stiahnuť

Podanie žiadosti o akreditáciu

Žiadosť o akreditačnú službu sa podáva výlučne prostredníctvom akreditačného informačného systému AIS.
Pred podaním prvej žiadosti o akreditáciu je potrebná registrácia v AIS.
Pri vypĺňaní žiadosti o akreditačnú službu pre kalibračné laboratóriá je potrebné vložiť vyplnenú Prílohu OA 1. 

Názov Veľkosť Dokument
Príloha OA 1: Kalibračné laboratórium - v.01.07.21 (ZIP) 71.72 KB
Stiahnuť

Tlačivá

Názov Veľkosť Dokument
TL 71/A SNAS - Príloha č.1 k Stratégii účasti na skúškach spôsobilosti a medzilaboratórnych porovnávacích meraniach (PT) na akreditačný cyklus – pre kalibračné laboratóriá (PDF) 14.54 KB
Stiahnuť

Nadväznosť meraní v oblasti skúšania a kalibrácií

Laboratória, ktoré sa akreditujú alebo sú akreditované, musia mať výsledky svojich meraní akceptovateľným spôsobom nadviazané v zmysle požiadavky čl. 6.5 normy ISO/IEC 17025:2017.
SNAS má spracovanú politiku PL-13 Politika SNAS v oblasti nadväznosti.

Pre uľahčenie výberu vhodného miesta pre zabezpečenie nadväznosti uvádzame nasledovné informácie:

 1. V prípade nadväznosti výsledkov meraní na Slovenský metrologický ústav, prípadne zahraničné metrologické ústavy, je potrebné preveriť, či je príslušný metrologický ústav signatárom Dohovoru o uznávaní etalónov a certifikátov vydávaných ústavom (signatári, dohovor), a či má v CMC (Calibration and measurement capability) tabuľkách zverejnené údaje v danej oblasti v takom rozsahu, v akom laboratórium požaduje svoju nadväznosť meraní.
  Za akceptovateľnú nadväznosť výsledkov meraní sa uznáva splnenie týchto podmienok v zmysle Dohovoru BIPM, OIML a ILAC.
 2. V prípade nadväznosti meraní na akreditované laboratórium je potrebné, aby si laboratórium vybralo vhodné miesto v databáze zverejnených akreditovaných laboratórií príslušného národného alebo zahraničného akreditačného orgánu, ktorý je signatárom Dohody o vzájomnom uznávaní EA-MLA resp. ILAC-MRA. Nadväznosť merania laboratória je akceptovateľne zabezpečená, ak vybraný subjekt poskytuje služby nadväzovania v takom meracom rozsahu a s takou neistotou, akú laboratórium požaduje resp. potrebuje pre svoje merania alebo kalibrácie. Získaná neistota výsledkov príslušnej kalibrácie od subjektu poskytujúceho služby nadväzovania tvorí len jednu zložku v bilancii neistoty výsledku merania, skúšania alebo kalibrácie v laboratóriu.
 3. Existujú kalibrácie, prípadne merania v skúšaní, pre výsledky ktorých nemožno zabezpečiť nadväznosť striktne na jednotky SI. V týchto prípadoch sa dôveryhodnosť merania musí zabezpečiť vytvorením nadväznosti nasledovným spôsobom:
  • použitím certifikovaných referenčných materiálov od spôsobilého dodávateľa, ktorý je schopný poskytnúť ich spoľahlivé fyzikálne alebo chemické charakteristiky;
  • použitím špecifikovaných metód a/alebo dohodnutých vzorov, ktoré sú jasne opísané a odsúhlasené zúčastnenými stranami;
  • ak je to možné, vyžaduje sa účasť laboratória na vhodných medzilaboratórnych porovnaniach.

Vyššie uvedené zásady platia aj pre použitie referenčných materiálov, pretože tieto majú atribút etalónu.

V prípade nejasností v oblasti zabezpečenia nadväznosti sa možno v konkrétnych prípadoch obrátiť priamo na akreditačný orgán.

Posudzovatelia SNAS pri posudzovaní plnenia požiadaviek na zabezpečenie nadväznosti v kalibračných a v skúšobných laboratóriách musia postupovať podľa vyššie uvedených zásad. 

Medzilaboratórne porovnávacie merania a skúšky spôsobilosti laboratórií

Medzilaboratórne porovnávacie merania (ILC) a skúšky spôsobilosti laboratórií (PT) predstavujú dôležité prostriedky integrálneho hodnotenia technickej spôsobilosti laboratórií. SNAS považuje účasť laboratórií na projektoch ILC a PT za dôležitú súčasť preukazovania plnenia akreditačných kritérií akreditovaných laboratórií.

V súvislosti s ILC a PT vydal SNAS niekoľko dokumentov ako PL-23 a MSA-L/14.

SNAS požaduje aktívnu účasť laboratórií na projektoch ILC a PT organizovaných na Slovensku alebo na medzinárodnej úrovni v súlade s príslušnými predpismi EA.

V prípadoch kde skúšky spôsobilosti nie sú možné, SNAS určil pravidlá na zabezpečenie prijateľnej úrovne nadväznosti meraní, ktoré sú definované v MSA-L/14.

Organizátori PT akreditovaní SNAS

Organizátor Informácie
Výskumný ústav vodného hospodárstva (VUVH) http://www.vuvh.sk/?lid=3
Slovenská legálna metrológia (SLM) https://www.slm.sk/nase-sluzby/medzilaboratorne-porovnavacie-merania/
The Union of Construction Laboratory Specialists of Bulgaria (UCLSB) https://ptprovider.sslsb.org/en/
INTERPROJECT Ltd. https://inter-project.bg/en/

Európska databáza programov skúšok spôsobilosti (EPTIS)

Organizátor Informácie
Európska databáza programov skúšok spôsobilosti (EPTIS) https://www.eptis.org/

Aktuálne medzinárodné projekty skúšok spôsobilosti a medzilaboratórnych porovnávacíchmeraní pre skúšanie, vyšetrovanie a kalibráciu

Organizátor Program Informácie Poznámky
Interlabtest.com Zoznam programov PT http://interlabtest.com/
Fine Finish Proficiency Testing Provider Zoznam programov PT https://finefinish.net/index.php/services/proficiency-testing/
CompaLab Zoznam programov PT http://www.compalab.org/pages/what-ilc-are-proposed/
IFA-Tulln Zoznam programov PT http://www.compalab.org/pages/what-ilc-are-proposed/
IFA-Tulln Zoznam programov PT http://www.ifa-tulln.ac.at
IFA-Tulln Zoznam programov PT http://www.boku.ac.at
Studio D – akustika s.r.o. Skúšky spôsobilosti PT a semináre na tému Akustika http://www.proficiencytesting.cz/seminare/ Prihlášky
DRRR GmbH Zoznam programov PT http://www.drrr.de/en/proficiency-testing/ Online Data Information Network
iis - Institute for Interlaboratory Studies Spijkenisse, The Netherlands Zoznam programov PT http://www.iisnl.com/
Umweltbundesamt GmbH PT pre CHC (Chlorinated hydrocarbons) a BTEX http://www.umweltbundesamt.at/en/
B.I.P.E.A. Proficiency Testing provider Skúšky spôsobilosti pre laboratóriá https://www.bipea.org/
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta, Katedra environmentalistiky Medzilaboratórne porovnávacie merania v oblasti fyzikálnych faktorov prostredia http://www.mlpm.elfa.sk/
Národné referenčné centrum pre organizovanie medzilaboratórnych porovnávacích skúšok v oblasti potravín Zoznam programov PT http://www.ruvzpo.sk/NRC_odd.htm
Proficiency Testing Australia (PTA) Zoznam program PT https://www.aplac.org/about/proficiency-testing-programs/
Státní zdravotní ústav, Expetní skupia pro zkoušení způsobilosti, Šrobárova 48, 100 42 Praha 10 Skúšky spôsobilosti - Vonkajšie, vnútorné a pracovné ovzdušie. Genetika. Analýzy vôd, odber vzoriek. http://www.szu.cz/espt
ILT – Interlaboratory Test Zoznam programov PT https://ptinterlaboratory.com/
CSlab Zoznam programov PT https://www.cslab.cz/
Calibrium MPS pre skúšobné laboratóriá v stavebníctve http://calibrium.sk/
LGC Standards Zoznam programov PT https://www.lgcstandards.com/SK/en Akreditovaný poskytovateľ podľa ISO/IEC 17043
Sigma-Aldrich RTC Zoznam programov PT https://www.sigmaaldrich.com/analytical-chromatography/proficiency-testing/environmental.html Akreditovaný poskytovateľ Environmentálnych PT programov podľa ISO/IEC 17043
Český metrologický institut Zoznam programov PT https://www.cmi.cz/mezilaboratorni_porovnani Akreditovaný organizátor ILC
NMi Zoznam programov PT https://www.nmi.nl Akreditovaný organizátor ILC
ATG s.r.o. Zoznam programov PT http://www.atg.cz Akreditovaný organizátor PT pre NDT laboratóriá
China NIL Research Center for Proficiency Testing Zoznam programov PT http://english.nil.org.cn
ORGREZ, a.s. Zoznam programov PT http://www.orgrez.cz/sluzby/zkouseni-zpusobilosti/ Akreditovaný organizátor PT
SEKK spol. s.r.o. Zoznam programov PT http://www.sekk.cz Akreditovaný organizátor
Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z o.o. Zoznam programov PT http://interlabtest.com/
Proficiency Testing Solutions Bulgaria Ltd Zoznam programov PT https://ptsbg.eu/en/