Akreditácia inšpekčných orgánov

Akreditované inšpekčné orgány pracujú tak v regulovanej ako aj v neregulovanej oblasti. Naďalej pokračovala spolupráca s regulátormi, pričom spolupráca s ÚNMS SR, ÚKSÚP v oblasti spoločného posudzovania plnenia notifikačných/autorizačných požiadaviek má vzrastajúcu tendenciu. Posudzovanie v oblasti inšpekčných orgánov, ktoré pôsobia v regulovanej oblasti sa vykonával v súlade s dohodnutými postupmi regulátorov (MŽP SR, ÚNMS SR, MDV SR, DÚ, ÚKSÚP, NBÚ), v súlade s IP 15 „Postup SNAS pri akreditácii pre účely notifikácie a autorizácie.“ 


Podanie žiadosti o akreditáciu

Žiadosť o akreditačnú službu/overenie dodržiavania zásad SLP sa podáva výlučne prostredníctvom akreditačného informačného systému AIS.
Pred podaním prvej žiadosti o akreditáciu je potrebná registrácia v AIS.
Pri vypĺňaní žiadosti o akreditačnú službu pre inšpekčné orgány je potrebné vložiť vyplnenú Prílohu OA 2. 

Názov Veľkosť Dokument
Príloha OA 5: Inšpekčný orgán (ZIP) 79.40 KB
Stiahnuť
Príloha OA 5: Inšpekčný orgán - v.29.11.19 (ZIP) 79.40 KB
Stiahnuť

Metodické smernice pre Inšpekčné orgány

Metodické smernice na akreditáciu - Inšpekčné orgány
Označenie Názov Účinnosť od Súbor Extra Poznámka
MSA-02 Logo a značky SNAS 08/21
Stiahnuť
MSA-04 Postup pri akreditácii 08/21
Stiahnuť
MSA-05 Požiadavky na posudzovateľov a expertov SNAS 12/20
Stiahnuť
MSA-06 Zodpovednosť SNAS a orgánu posudzovania zhody 08/21
Stiahnuť
MSA-07 Požiadavky EA na akreditáciu flexibilných rozsahov (EA - 2/15) 02/20
Stiahnuť
info
MSA-08 IAF záväzný dokument na používanie informačnej a komunikačnej technológie (ICT) na účely auditovania/posudzovania (IAF MD 4: 2018) 06/19
Stiahnuť
info
MSA-I/01 Oblasť a rozsah akreditácie inšpekčných orgánov (Príloha 2: ILAC G28 07/2018 Pokyny na formuláciu rozsahov akreditácie inšpekčných orgánov) 06/21
Stiahnuť
MSA-I/02 Metodická smernica na akreditáciu MSAI/02: Aplikácia ISO/IEC 17020: 2021 na akreditáciu inšpekčných orgánov (ILAC-P15: 07/2020, Dodatok 1 – ILAC-G27:07/2019 – Návod na merania vykonávané ako 06/21
Stiahnuť
info Účinnosť od 22.11.2021
MSA-I/03 Svedecké posudzovanie inšpekčných orgánov 06/21
Stiahnuť
MSA-L/14 Stanovenie rozsahu a frekvencie účasti v skúškach spôsobilosti 06/21
Stiahnuť
Platí od 01.07.2021
MSA-N/01 EA dokument na akreditácia na účely notifikácie 05/21
Stiahnuť

Politika SNAS na akreditáciu inšpekčných orgánov

Politiky SNAS na akreditáciu - Inšpekčné orgány
Označenie Názov Účinnosť od Súbor Extra Poznámka
PL-01 Politika kvality a nestrannosti SNAS 08/18
Stiahnuť
PL-02 Morálny kódex pracovníka SNAS 07/21
Stiahnuť
PL-03 Politika SNAS na nediskriminačný prístup pri akreditácii 05/20
Stiahnuť
PL-04 Politika EA na cezhraničnú akreditáciu a postup na cezhraničnú spoluprácu medzi členmi EA (EA-2/13 M:2019) 05/20
Stiahnuť
info
PL-05 Politika SNAS na zavádzanie akreditačných schém 09/18
Stiahnuť
PL-06 Politika SNAS na spoluprácu so zainteresovanými stranami 09/18
Stiahnuť
PL-09 Politika SNAS na akreditáciu inšpekčných orgánov 06/21
Stiahnuť
PL-10 Politika SNAS na akreditáciu pre účely autorizácie / notifikácie 11/20
Stiahnuť
PL-11 Politika SNAS uplatňovaná pri aktualizácii noriem stanovujúcich metódy skúšania a kalibrácie v akreditovaných subjektoch 08/21
Stiahnuť
PL-13 Politika SNAS v oblasti nadväznosti meraní 12/20
Stiahnuť
PL-16 Politika SNAS na ochranu a používanie loga SNAS, akreditačnej a kombinovanej značky akreditovanej osoby 03/20
Stiahnuť
PL-18 Postup a kritériá EA na schémy posudzovania zhody akreditačnými orgánmi EA (EA-1/22 A-AB: 2020) 12/20
Stiahnuť
info
PL-23 Politika SNAS na účasť v skúškach spôsobilosti 07/21
Stiahnuť
PL-25 Politika SNAS na subdodávky 08/16
Stiahnuť
PL-54 Politika a postup SNAS pri posudzovaní orgánov posudzovaní orgánov posudzovania zhody na účely notifikácie EA-2/17 M: 2020 06/21
Stiahnuť