Akreditácia environmentálnych overovateľov

EMAS - environmentálni overovatelia

Pri posudzovaní environmentálnych overovateľov usilujúcich sa o získanie akreditácie na vykonávanie overovania a validácie environmentálnych vyhlásení sa SNAS riadi ustanoveniami ISO/IEC 17021-1: 2015 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 (ďalej len „nariadenie“), zmeneného nariadením Komisie (EÚ) 2017/1505 a nariadením Komisie (EÚ) 2018/2026, a príslušných metodických smerníc na akreditáciu vydaných SNAS.

V rámci akreditácie SNAS posudzuje a potvrdzuje spôsobilosť environmentálnych overovateľov, pričom rozsah akreditácie sa vymedzuje na základe klasifikácie ekonomických činností.

Environmentálny overovateľ musí v zmysle nariadenia spĺňať minimálne požiadavky na rozsah odbornej spôsobilosti a dokladovať pokračujúci odborný rast.

Environmentálny overovateľ musí byť pri vykonávaní svojich činností treťou, externou stranou, nezávislý, a to najmä od audítora alebo konzultanta organizácie, nestranný a objektívny.

Environmentálny overovateľ musí zabezpečiť, aby na neho (ako fyzickú alebo právnickú osobu) nepôsobil žiadny komerčný, finančný ani iný tlak, ktorý by mohol ovplyvniť jeho rozhodnutia alebo ohroziť dôveru v nezávislosť jeho rozhodnutí a integritu vo vzťahu k overovacím činnostiam a dodržiavanie súladu so všetkými príslušnými pravidlami platnými v tejto súvislosti.

Environmentálny overovateľ musí mať zdokumentované metódy a postupy pre overovanie požiadaviek nariadenia vrátane mechanizmov riadenia kvality a ustanovení o dôvernom charaktere údajov.

Ak je environmentálnym overovateľom organizácia, musí mať k dispozícii organizačnú schému s podrobným uvedením štruktúry a zodpovedností, vrátane vyhlásenia o právnom stave, vlastníctve a zdrojoch financovania.

Ak environmentálny overovateľ vykonáva aj iné činnosti ako overovanie environmentálnych vyhlásení a systémov environmentálneho manažérstva a auditu, musí preukázať plnenie podmienok nestrannosti a objektívnosti, teda preukázať, že iné vykonávané činnosti nepriaznivo neovplyvňujú výsledky overovaní.

Podanie žiadosti o akreditáciu

Žiadosť o akreditačnú službu sa podáva výlučne prostredníctvom akreditačného informačného systému AIS.
Pred podaním prvej žiadosti o akreditáciu je potrebná registrácia v AIS.
Pri vypĺňaní žiadosti o akreditačnú službu je potrebné vložiť vyplnenú Prílohu OA 9. 

Príloha k žiadosti o akreditáciu

Názov Veľkosť Dokument
Príloha OA 9: Environmentálny overovateľ - v.29.11.19 (ZIP) 67.27 KB
Stiahnuť

Metodické smernice na akreditáciu

Metodické smernice na akreditáciu - Environmentálni overovatelia
Označenie Názov Účinnosť od Súbor Extra Poznámka
MSA-02 Logo a značky SNAS 08/21
Stiahnuť
MSA-04 Postup pri akreditácii 08/21
Stiahnuť
MSA-05 Požiadavky na posudzovateľov a expertov SNAS 12/20
Stiahnuť
MSA-06 Zodpovednosť SNAS a orgánu posudzovania zhody 08/21
Stiahnuť
MSA-07 Požiadavky EA na akreditáciu flexibilných rozsahov (EA - 2/15) 02/20
Stiahnuť
info
MSA-08 IAF záväzný dokument na používanie informačnej a komunikačnej technológie (ICT) na účely auditovania/posudzovania (IAF MD 4: 2018) 06/19
Stiahnuť
info
MSA-E/01 Oblasť a rozsah akreditácie environmentálnych overovateľov 01/20
Stiahnuť
MSA-E/02 Požiadavky na environmentálnych overovateľov 01/20
Stiahnuť
MSA-E/04 Dohľad nad činnosťou environmentálnych overovateľov 01/20
Stiahnuť
MSA-E/05 Svedecké posudzovanie environmentálnych overovateľov 01/20
Stiahnuť
MSA-N/01 EA dokument na akreditácia na účely notifikácie 05/21
Stiahnuť
MSA-G/03 Inšpekcie laboratórií a audity štúdií 03/17
Stiahnuť

Politiky SNAS na akreditáciu

Politiky SNAS na akreditáciu - Environmentálni overovatelia
Označenie Názov Účinnosť od Súbor Extra Poznámka
PL-01 Politika kvality a nestrannosti SNAS 08/18
Stiahnuť
PL-02 Morálny kódex pracovníka SNAS 07/21
Stiahnuť
PL-03 Politika SNAS na nediskriminačný prístup pri akreditácii 05/20
Stiahnuť
PL-04 Politika EA na cezhraničnú akreditáciu a postup na cezhraničnú spoluprácu medzi členmi EA (EA-2/13 M:2019) 05/20
Stiahnuť
info
PL-05 Politika SNAS na zavádzanie akreditačných schém 09/18
Stiahnuť
PL-06 Politika SNAS na spoluprácu so zainteresovanými stranami 09/18
Stiahnuť
PL-15 Politika SNAS na akreditáciu environmentálnych overovateľov 06/21
Stiahnuť
PL-16 Politika SNAS na ochranu a používanie loga SNAS, akreditačnej a kombinovanej značky akreditovanej osoby 03/20
Stiahnuť
PL-25 Politika SNAS na subdodávky 08/16
Stiahnuť

Dokumenty a tlačivá na stiahnutie

Tlačivá - Environmentálni overovatelia
Označenie Názov Účinnosť od Súbor Extra Poznámka
TL 73/E Analýza a plán činnosti CO - EMAS 01/20
Stiahnuť
TL 206/E Oznámenie environmentálneho overovateľa v zmysle článku 24 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 05/17
Stiahnuť

Oznamy a aktuality