Aktuality

Aktualizácia MSA-04: Metodická smernica SNAS - Postup pri akreditácii

Táto metodická smernica na akreditáciu (MSA) upravuje základné princípy, ktoré sa týkajú žiadateľov o akreditačnú službu (predbežné posúdenie, akreditáciu, reakreditáciu, rozšírenie akreditácie, dohľad, svedecké posudzovanie, mimoriadne posudzovanie, akreditáciu pre účely notifikácie/autorizácie, posudzovania spojené s rôznymi typmi atestácií).

Princípy udeľovania osvedčenia o dodržiavaní zásad Správnej laboratórnej praxe (SLP) sa riadia osobitnými predpismi uvedenými v Národnom programe dodržiavania zásad SLP v SR (pozri v Národnom programe dodržiavania zásad SLP v SR. 

Účinnosť od:

Aktualizácia PL-11: Politika SNAS uplatňovaná pri aktualizácii noriem stanovujúcich metódy skúšania a kalibrácie v akreditovaných subjektoch

Tento predpis určuje politiku SNAS uplatňovanú v prípadoch, kedy v rámci akreditovaných subjektov/laboratórií dochádza k častým zmenám v používaných normatívnych predpisoch pokrytých akreditáciou, stanovujúcich metódy skúšania a kalibrácie z dôvodov ich aktualizácie alebo ich harmonizácie s európskymi alebo medzinárodnými normami.

Účinnosť od:

Aktualizácia Metodickej smernice na akreditáciu MSA-V/01: Oblasť a rozsah akreditácie overovateľov emisií skleníkových plynov

Touto metodickou smernicou sa definuje oblasť a rozsah akreditácie overovateľov emisií skleníkových plynov (ďalej len „V“) podľa EN ISO 14065: 2013 a vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2018/2067 v znení vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2020/2084, ktoré je záväzné pre pracovníkov akreditačného orgánu a žiadateľov o akreditáciu.

Účinnosť od:

Aktualizácia Metodickej smernice na akreditáciu MSA-V/03: Svedecké posudzovanie overovateľov emisií skleníkových plynov

Touto metodickou smernicou sa upravuje postup pri svedeckom posudzovaní overovateľov emisií skleníkových plynov (ďalej len „V“) podľa EN ISO 14065: 2013 a vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2018/2067 v znení vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2020/2084, ktorý je záväzný pre pracovníkov akreditačného orgánu a žiadateľov o akreditáciu.

Účinnosť od:

Aktualizácia Metodickej smernice na akreditáciu MSA-CP/05: Aplikácia ETSI EN 319 403-1 V2.3.1 pri posudzovaní certifikačných orgánov certifikujúcich služby podľa nariadenia eIDAS

Touto metodickou smernicou sa upravuje rozsah aplikácie ETSI EN 319 403-1 V2.3.1 pri posudzovaní CP v zmysle ISO/IEC 17065: 2012 vykonávajúcich posudzovanie zhody poskytovateľov dôveryhodných služieb a ich komponentov podľa nariadenia eIDAS, ktorý je záväzný pre pracovníkov akreditačného orgánu a žiadateľov o akreditáciu.

Účinnosť od:

Aktualizácia Metodickej smernice na akreditáciu: MSA-02: Logo a značky SNAS

Metodická smernica špecifikuje logo SNAS, logo EA, značky ILAC MRA, IAF MLA, akreditačné značky SNAS, notifikačnú značku SNAS, kombinované značky ILAC MRA a IAF MLA akreditovanej osoby, textové odkazy na akreditáciu (notifikáciu) a na status signatára MLA/MRA a stanovuje zásady ich používania a právnej ochrany.

Účinnosť od:

Upozornenie na falošný e-mail posielaný v mene EA

Boli sme informovaní, že v mene EA koluje falošný e-mail. Neklikajte na odkaz ani neodpovedajte na túto správu, jedná sa o škodlivý e-mail, ktorý nesúvisí s EA! 
Ak dostanete túto správu, odstráňte ju zo svojej schránky aj zo svojich odstránených položiek.

Účinnosť od:

Aktualizácia Rozhodnutia RR:02 - Cenník služieb SNAS

V súlade so závermi ostatného rokovania Dozornej rady SNAS bola pripravená aktualizácia Cenníka. Cieľom aktualizácie je v tomto roku znížiť náklady akreditovaných osôb, aj vzhľadom na ekonomické dopady pandémie COVID-19 na akreditované osoby.

 Aktualizáciou dochádza k mimoriadnemu zníženiu ročného poplatku za udržiavanie akreditácie pre rok 2021 na 500,- EUR. 

Pomerná časť už zaplateného ročného poplatku bude akreditovaným osobám vrátená alebo zohľadnená vo faktúre za akreditačnú službu. 

 Zároveň chceme našich zákazníkov oboznámiť s pripravovanou zmenou Cenníka, ktorej cieľom je spravodlivejšie stanovenie výšky poplatkov za jednotlivé akreditačné služby, ktoré bude zohľadňovať časové a personálne nároky na posudzovanie. Zámerom SNAS je aplikovať nový Cenník do praxe od 01.01.2022. O podrobnostiach Vás budeme včas informovať.

Účinnosť od:

Zmena otváracích hodín sekretariátu SNAS počas letných mesiacov

Zmena otváracích hodín

Oznamujeme naším klientom, že počas dovolenkového obdobia v mesiacoch júl - august 2021 bude sekretariát Slovenskej národnej akreditačnej služby prístupný v pondelok v čase 9:00 - 15:00 h a v stredu v čase 9:30 - 14:00 h. Sme tu pre Vás aj v iných dňoch - po telefonickom dohovore : 0948 349 517 - Henrieta Koller, referent sekretariátu, e-mail: snas@snas.sk. Prípadne využite klasickú poštu, alebo E-schránku.

Účinnosť od:

Vydanie PL-25 Politika SNAS na subdodávky

SNAS niektoré svoje cezhraničné akreditačné aktivity zabezpečuje prostredníctvom subdodávky, alebo vykonáva akreditačnú aktivitu na základe subdodávky, o ktorú je požiadaný iným akreditačným orgánom.

Subdodávku je možné vykonať len na základe platnej dohody o subdodávke podpísanej oboma akreditačnými orgánmi.

Účinnosť od:

9. jún 2021 je Svetovým dňom akreditácie

Táto celosvetová iniciatíva bola zriadená spoločne Medzinárodným akreditačným fórom (IAF) a Medzinárodnou spoluprácou na akreditáciu laboratórií (ILAC) s cieľom zvýšenia povedomia o dôležitosti činností súvisiacich s akreditáciou.

Témami Svetového dňa akreditácie 2021 sú: "Podpora implementácie cieľov udržateľného rozvoja".

Účinnosť od:

Vydanie MSA-N/01 Metodická smernica na akreditáciu EA Dokument na akreditáciu na účely notifikácie (EA-2/17 M: 2020)

Táto metodická smernica je prekladom dokumentu EA-2/17 M: 2020 EA Document on Accreditation for Notification Purposes. Účinnosť od 28.5.2021 

Dokument predstavuje politiku, ktorá bola odsúhlasená členmi EA na akreditáciu orgánov posudzovania zhody na účely notifikácie.

Pre ďalšie informácie o tejto publikácii sa obráťte na svojho národného člena EA alebo na sekretariát EA: secretariat@european-accreditation.org.

Prosím, skontrolujte našu webovú stránku kvôli aktuálnym informáciám http://www.european-accredation.org/.

Účinnosť od:

Slovenská národná akreditačná služba (SNAS)

SNAS je jediným vnútroštátnym akreditačným orgánom, ktorý vykonáva akreditáciu orgánov posudzovania zhody ako činnosť orgánu verejnej moci uznaným vládou SR. Je akreditačným orgánom v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh.

Semináre SNAS - aktuálne na prihlásenie Termín konania
Seminár pre certifikačné orgány certifikujúce produkty (ISO/IEC 17065) 22.09.2021
Seminár pre inšpekčné orgány (ISO/IEC 17020) 22.09.2021