Aktuality

Aktualizácia MSA-04: Metodická smernica SNAS - Postup pri akreditácii

Táto metodická smernica na akreditáciu (MSA) upravuje základné princípy, ktoré sa týkajú žiadateľov o akreditačnú službu (predbežné posúdenie, akreditáciu, reakreditáciu, rozšírenie akreditácie, dohľad, svedecké posudzovanie, mimoriadne posudzovanie, akreditáciu pre účely notifikácie/autorizácie, posudzovania spojené s rôznymi typmi atestácií).

Princípy udeľovania osvedčenia o dodržiavaní zásad Správnej laboratórnej praxe (SLP) sa riadia osobitnými predpismi uvedenými v Národnom programe dodržiavania zásad SLP v SR (pozri v Národnom programe dodržiavania zásad SLP v SR. 

Účinnosť od:

Aktualizácia PL-11: Politika SNAS uplatňovaná pri aktualizácii noriem stanovujúcich metódy skúšania a kalibrácie v akreditovaných subjektoch

Tento predpis určuje politiku SNAS uplatňovanú v prípadoch, kedy v rámci akreditovaných subjektov/laboratórií dochádza k častým zmenám v používaných normatívnych predpisoch pokrytých akreditáciou, stanovujúcich metódy skúšania a kalibrácie z dôvodov ich aktualizácie alebo ich harmonizácie s európskymi alebo medzinárodnými normami.

Účinnosť od:

Aktualizácia Metodickej smernice na akreditáciu MSA-V/01: Oblasť a rozsah akreditácie overovateľov emisií skleníkových plynov

Touto metodickou smernicou sa definuje oblasť a rozsah akreditácie overovateľov emisií skleníkových plynov (ďalej len „V“) podľa EN ISO 14065: 2013 a vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2018/2067 v znení vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2020/2084, ktoré je záväzné pre pracovníkov akreditačného orgánu a žiadateľov o akreditáciu.

Účinnosť od:

Aktualizácia Metodickej smernice na akreditáciu MSA-V/03: Svedecké posudzovanie overovateľov emisií skleníkových plynov

Touto metodickou smernicou sa upravuje postup pri svedeckom posudzovaní overovateľov emisií skleníkových plynov (ďalej len „V“) podľa EN ISO 14065: 2013 a vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2018/2067 v znení vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2020/2084, ktorý je záväzný pre pracovníkov akreditačného orgánu a žiadateľov o akreditáciu.

Účinnosť od:

Aktualizácia Metodickej smernice na akreditáciu MSA-CP/05: Aplikácia ETSI EN 319 403-1 V2.3.1 pri posudzovaní certifikačných orgánov certifikujúcich služby podľa nariadenia eIDAS

Touto metodickou smernicou sa upravuje rozsah aplikácie ETSI EN 319 403-1 V2.3.1 pri posudzovaní CP v zmysle ISO/IEC 17065: 2012 vykonávajúcich posudzovanie zhody poskytovateľov dôveryhodných služieb a ich komponentov podľa nariadenia eIDAS, ktorý je záväzný pre pracovníkov akreditačného orgánu a žiadateľov o akreditáciu.

Účinnosť od:

Aktualizácia Metodickej smernice na akreditáciu: MSA-02: Logo a značky SNAS

Metodická smernica špecifikuje logo SNAS, logo EA, značky ILAC MRA, IAF MLA, akreditačné značky SNAS, notifikačnú značku SNAS, kombinované značky ILAC MRA a IAF MLA akreditovanej osoby, textové odkazy na akreditáciu (notifikáciu) a na status signatára MLA/MRA a stanovuje zásady ich používania a právnej ochrany.

Účinnosť od:

Upozornenie na falošný e-mail posielaný v mene EA

Boli sme informovaní, že v mene EA koluje falošný e-mail. Neklikajte na odkaz ani neodpovedajte na túto správu, jedná sa o škodlivý e-mail, ktorý nesúvisí s EA! 
Ak dostanete túto správu, odstráňte ju zo svojej schránky aj zo svojich odstránených položiek.

Účinnosť od:

Aktualizácia Rozhodnutia RR:02 - Cenník služieb SNAS

V súlade so závermi ostatného rokovania Dozornej rady SNAS bola pripravená aktualizácia Cenníka. Cieľom aktualizácie je v tomto roku znížiť náklady akreditovaných osôb, aj vzhľadom na ekonomické dopady pandémie COVID-19 na akreditované osoby.

 Aktualizáciou dochádza k mimoriadnemu zníženiu ročného poplatku za udržiavanie akreditácie pre rok 2021 na 500,- EUR. 

Pomerná časť už zaplateného ročného poplatku bude akreditovaným osobám vrátená alebo zohľadnená vo faktúre za akreditačnú službu. 

 Zároveň chceme našich zákazníkov oboznámiť s pripravovanou zmenou Cenníka, ktorej cieľom je spravodlivejšie stanovenie výšky poplatkov za jednotlivé akreditačné služby, ktoré bude zohľadňovať časové a personálne nároky na posudzovanie. Zámerom SNAS je aplikovať nový Cenník do praxe od 01.01.2022. O podrobnostiach Vás budeme včas informovať.

Účinnosť od:

Zmena otváracích hodín sekretariátu SNAS počas letných mesiacov

Zmena otváracích hodín

Oznamujeme naším klientom, že počas dovolenkového obdobia v mesiacoch júl - august 2021 bude sekretariát Slovenskej národnej akreditačnej služby prístupný v pondelok v čase 9:00 - 15:00 h a v stredu v čase 9:30 - 14:00 h. Sme tu pre Vás aj v iných dňoch - po telefonickom dohovore : 0948 349 517 - Henrieta Koller, referent sekretariátu, e-mail: snas@snas.sk. Prípadne využite klasickú poštu, alebo E-schránku.

Účinnosť od:

Vydanie PL-25 Politika SNAS na subdodávky

SNAS niektoré svoje cezhraničné akreditačné aktivity zabezpečuje prostredníctvom subdodávky, alebo vykonáva akreditačnú aktivitu na základe subdodávky, o ktorú je požiadaný iným akreditačným orgánom.

Subdodávku je možné vykonať len na základe platnej dohody o subdodávke podpísanej oboma akreditačnými orgánmi.

Účinnosť od:

9. jún 2021 je Svetovým dňom akreditácie

Táto celosvetová iniciatíva bola zriadená spoločne Medzinárodným akreditačným fórom (IAF) a Medzinárodnou spoluprácou na akreditáciu laboratórií (ILAC) s cieľom zvýšenia povedomia o dôležitosti činností súvisiacich s akreditáciou.

Témami Svetového dňa akreditácie 2021 sú: "Podpora implementácie cieľov udržateľného rozvoja".

Účinnosť od:

Vydanie MSA-N/01 Metodická smernica na akreditáciu EA Dokument na akreditáciu na účely notifikácie (EA-2/17 M: 2020)

Táto metodická smernica je prekladom dokumentu EA-2/17 M: 2020 EA Document on Accreditation for Notification Purposes. Účinnosť od 28.5.2021 

Dokument predstavuje politiku, ktorá bola odsúhlasená členmi EA na akreditáciu orgánov posudzovania zhody na účely notifikácie.

Pre ďalšie informácie o tejto publikácii sa obráťte na svojho národného člena EA alebo na sekretariát EA: secretariat@european-accreditation.org.

Prosím, skontrolujte našu webovú stránku kvôli aktuálnym informáciám http://www.european-accredation.org/.

Účinnosť od:

Slovenská národná akreditačná služba (SNAS)

SNAS je jediným vnútroštátnym akreditačným orgánom, ktorý vykonáva akreditáciu orgánov posudzovania zhody ako činnosť orgánu verejnej moci uznaným vládou SR. Je akreditačným orgánom v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh.

Semináre SNAS - aktuálne na prihlásenie Termín konania
Seminár pre certifikačné orgány certifikujúce produkty (ISO/IEC 17065) 22.09.2021
Seminár pre inšpekčné orgány (ISO/IEC 17020) 22.09.2021
Táto webová stránka používa súbory cookies

Cookies sú malé textové súbory ukladané webovou stránkou vo vašom počítači. Používajú sa na skvalitnenie vášho zážitku pri návšteve webovej stránky, analýzu výkonnosti stránky a na zber údajov o jej používaní. Na tento účel využívame aj nástroje a služby tretích strán. Niektoré takto získané údaje môžu byť poskytnuté partnerom v EÚ a mimo EÚ.

Kliknutím na „Povoliť všetky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním cookies.
Kliknutím na “Odmietnuť všetky” odmietnete všetky cookies okrem nevyhnutných.
Kliknutím na “Spravovať nastavenia” môžete získať podrobnejšie informácie a upraviť svoje preferencie.

Nevyhnutné cookies slúžia na zabezpečenie riadneho fungovania webovej stránky. Vďaka nim je možná navigácia na stránke alebo prístup k chráneným oblastiam stránky. Nevyhnutné cookies je možné spracovávať aj bez udelenia súhlasu dotknutou osobou.

Preferenčné cookies umožňujú internetovej stránke zapamätať si informácie, ktoré určujú spôsob, akým sa webová stránka chová alebo vyzerá, ako napríklad váš preferovaný jazyk alebo región, v ktorom sa práve nachádzate.

Štatistické cookies nám pomáhajú zlepšovať našu webovú stránku vďaka údajom o tom, ako návštevníci stránku používajú, a to prostredníctvom anonymného zbierania informácií.

Marketingové cookies umožňujú analyzovať online aktivitu návštevníkov stránky. Vďaka tomu sa im pri prezeraní webu zobrazuje menej reklám. Zobrazované sú hlavne reklamy, ktoré sú pre návštevníka zaujímavé.